ฝ่ายธุรการ
 
  ♦ 1.งานการเจ้าหน้าที่
 
  ◊ 1.10การเลื่อน/ปรับระดับชั้นลูกจ้างประจำ
 
  • การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่
  • การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก ( 1 เมษษยน 2549)
  ◊ 1.11การเปลี่ยน/ยุบเลิกตำแหน่งลูกจ้างประจำ
 
  • ขอรับการบริจาค สนับสนุนทางการเงิน
  • แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการ ระบบบริหารงานบุคคลลูกจ้างส่วนราชการ
  ◊ 1.12มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคน (มาตรการ 3)
  ◊ 1.13โอนย้าย/ยืมตัวเจ้าหน้าที่
 
  • ขอยืมตัว น.ส.เจริญ พึ่งทรัพย์
  • ขอยืมตัว น.ส.เจริญ พึ่งทรัพย์ 17 พ.ค.2548
  • ขอยืมตัว น.ส.เจริญ พึ่งทรัพย์
  • ขอส่งหนังสือรายงานตัวย้ายหน้าที่ราชการ จ. 1 - 05
  • ขอส่งหนังสือรายงานตัวย้ายหน้าที่ราชการ จ. 1-05
  • ครบกำหนดการยืมตัว
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.3/118/2548 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
  • รับโอนข้าราชการ
  • รับโอนข้าราชการ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน ฝ่ายการพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ กองคลัง
  • รายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ
  • ส่งตัวข้าราชการ ให้ไปปฎิบัติงานที่สำนักงานแพทย์
  • ส่งตัวลูกจ้างประจำ ให้ไปปฏิบัติงานที่สำนักงานแพทย์
  • หลักเกณฑ์การยืมตัวข้าราชการ
  • ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
  • ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งกรมทางหลวง
  ◊ 1.14สรุปบันทึกการลาข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/การอนุญาติการลา
 
  • ที่ จ3.8/5/2549 เรื่องมอบอำนาจการอนุญาติการลา การอนุมัติและการสั่งการ(เพิ่มเติม)
  • มอบอำนาจการอนุญาติการลา การอนุมัติและการสั่งการ(เพิ่มเติม)
  • เรื่อง ข้าราชการ ระดับ 1-7 /ลูกจ้างประจำ ขออนุญาติเดินทางไปต่างประเทศ
  • ส่งทะเบียนการลาและการขาดราชการ (จ.3-03) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
  ◊ 1.15เครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการ
 
  • การขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของลูกจ้างประจำ ปี 2541, 2542
  • การขอรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  • การขอรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นร 0507/ว 123
  • การจัดทำบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชานแดน
  • การปรับราคาชดใช้แทนเครืองราชอิสริยาภรณ์ทีไม่สามารถส่คืนตามกกหมาย
  • แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก อันมีเกียรติยศมงกุฏไทย 2536
  • ขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ จนท .
  • ขอรับเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2541
  • พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 2548
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2548
  • ให้ข้าราชการไปรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  • ให้ข้าราชการไปรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2541,2542
  ◊ 1.16สอบคัดเลือก/สอบแข่งขัน
 
  • กจ.5/10614 ประกาศกรมทางหลวงเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ6
  • กจ.5/10616 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่ไป(ภาค ก)
  • กรมทางหลวงเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุตำแหน่งภูมิสถาปนิก 3
  • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ เพื่อเลือนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งหห้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าท่บริหารการเงินและบัญชี 6
  • การจัดกลุ่มผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่ง จ.บรหารงานสถิติ 6
  • การจัดกลุ่มผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่ง จ.บริหารการเงินและบัญชี 6
  • แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักบริหาร 9
  • ตรวจสอบคะแนนความเหมาะสมฯ ผู้สมัครคัดเลือกในตำแหน่ง จ. บริหารงานพัสดุ 5 จ. บริหารงานธุรการ 5 จ.บริหารงานสถิติ 5
  • ตรวจสอบคะแนนความเหมาะสมฯ ผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่ง จ.บริหารงานสถิติ 6
  • แบบรับส่ง - ส่งวิทยุ แจ้งกำหนดสอบตำแหน่งจ.บริหารงานธุรการ 6 จ.บริหารงานพัสดุ 6
  • ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการมในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
  • ประกาศกรมทางหลวงเรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ เพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานสถิติ 6
  • ประกาศกรมรับสมัครเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งภูมิสถาปนิก 3
  • ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่สอบตำแหน่งภูมิสถาปนิก 3
  • ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร 9 กระทรวงคมนาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร 9
  • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน
  • เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจ.บริหารงานการเงินและบัญชี 6
  • รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง ภูมิสถาปนิก 3
  ◊ 1.17เครื่องราชอิสริยาภรณ์ลูกจ้างประจำ
 
  • การขอรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของลูกจ้างประจำ ปี 2544
  • การขอรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลูกจ้างประจำ ปี 2545
  • การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ราชการที่เข้ารวมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
  • พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2547
  • พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2547
  • พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณื 2548
  ◊ 1.18พนักงานราชการ
 
  • การขอเงินจัดสรร ค่าตอบแทนพนักงานราชการเงินช่วยค่าครองชีพ
  • การจ้างพนักงานราชการ ที่ นร.0702/ว 24
  • การเทียบตำแหน่ง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
  • การเปลี่ยนแปลงกลุ่มงานพนักงานราชการภายในกรอบอัตรากำลังที่ คพร.อนุมัติ
  • การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐสำหรับงานราชการ
  • ขอส่งคำสั่งเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549
  • ค่าครองชีพพิเศษของพนักงานราชการ
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.10/1/2548 เรื่อง ให้ใช้แบบฟอร์ม (จ.1-02/2)
  • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกลั่นกรองเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
  • แนวทางการขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรของส่วนราชการอื่นในการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
  • แนวทางการปรับอัตราค่าตอบแทนและเครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ
  • แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
  • แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้พนักงานราชการได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
  • แนวทางพิจารรากรอบอัตรากำลังพนักงานราชการที่ขอเกินกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
  • แบบรับ-ส่งวิทยุ ในราชการกรมทางหลวง ที่ กจ8/195
  • ส่งข้อมูลพนักงานราชการตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
  • หลัเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ
  ◊ 1.19กรอบอัตรากำลังสำนักงานแพทย์
  ◊ 1.1ค่าจ้างชั่วคราว
 
  • การแจ้งการเลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของผู้ประกันตน
  • การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเนื่องของลูกจ้างชั่วคราวเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานราชการ
  • การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
  • ขอความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานเพื่อมีรายได้เสริมระหว่างเรียน
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/11/2548 เรื่อง มอบอำนาจการสั่งการของผู้บังคับบัญชา
  • สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวปี 2548 ให้แล้ว 12 เดือน คงขาดอีก 6 เดือน
  • หลักฐานการจ่ายค่าจ้าง
  • ให้ทุกหน่วยงานพิจารณาการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในงบบุคลากร โดยให้คำนึงถึงงบประมาณที่ได้รับ และเบิกจ่ายให้เพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ
  ◊ 1.20 แจ้งตำแหน่งว่าง
 
  • กจ.5/6018 ลว. 20 มิ.ย. 51 เรื่อง ขอแจ้งตำแหน่งว่าง
  • ขอแจ้งตำแหน่งว่าง
  • ขอแจ้งตำแหน่งว่าง ที่ กจ.5/7655
  • ขอตัวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน สำนักงานบำรุงทางสมุทรสงครามและราชบุรีส่วนที่ 2
  • ขออัตรากำลังเจ้าหน้าที่
  • ขออัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ที่ สทล.9บท.สิงห์บุรี.1/สบ./916
  • แจ้งตำแหน่งว่าง
  • แจ้งตำแหน่งว่าง สทล.7 บท.ศรีสะเกษที่ 2.1/บ.4/462
  • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
  • รับโอนข้าราชการ
  • รับโอนข้าราชการ ยธ 0301/ว 78
  • สำนักงานปลัดกระทรวง กรม และส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากรม ในสังกัดกระทรวง
  ◊ 1.2ปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม
 
  • 3 ปีแห่งการพัฒนาระบบราชการไทย
  • ขอส่งหนังสือเวียน สลน1/1017
  ◊ 1.3บัญชีส่ง-มอบงาน
  ◊ 1.4การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น
 
  • การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
  • การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2549
  • การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2548
  • การคัดเลือกบุคคล หน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช 2549
  • การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่
  • การเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื้อสัตย์สุจริต
  • การเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประจำปี 2551
  • ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลและสถาบันที่สมควรได้รับยกย่องเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมและองค์กรดีเด่นทางวัฒนธรรม
  • ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น
  • แจ้งรายชื่อลูกจ้างประจำซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2549
  • ผลการคัดเลือกข้าราชการพลรือนดีด่นของกรมฯ ประจำปี 2549
  • ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมฯ ประจำปี 2550
  • ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของกรมฯ ประจำปี 2548
  ◊ 1.5ข้อมูลการจัดโครงสร้างสำนักงานแพทย์
 
  • การจัดทำแผนการกำหนดตำแหน่ง ปีงบประมาณ 2548-2551
  • สพท.1/249 การจัดทำแผนการกำหนกตำแหน่ง ปีงบประมาณ 2548-2551
  ◊ 1.6เกษียณอายุราชการ
 
  • การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการที่ครบเกษียณอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
  • ข้าราชการพลเรือนพ้นจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุสูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2549
  • แจ้งรายชื่อลูกจ้างประจำซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปี (สพท.1/590).0
  • ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพื่อรับบำเหน็จเหตุมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548
  • มอบอำนาจการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ของลูกจ้างประจำ
  • ลงลายมือชื่อแจ้งเวียนให้ลูกจ้างทราบ
  ◊ 1.7เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
 
  • การจัดสรรเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนเพิ่มเติมให้แก่ส่วนราชการในสังกัดกรมทางหลวง
  • การจัดสรรวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนคงเหลือจากกลุ่มระดับ 9 ขึ้นไป
  • การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการที่ครบเกษียณอายุ ในปีงบประมาณ 2551
  • การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ในรอบครึ่งปีแรก ( 1 เมษายน 2549)
  • การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการในรอบครึ่งปีแรก ( 1 เมษายน 2549 )
  • การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการในรอบครึ่งปีแรก ( 1 เมษายน 2549)
  • การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการในรอบครึ่งปีหลัง (1 ตุลาคม 2548)
  • การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการในรอบครึ่งปีหลัง (1 ตุลาคม 2548) 5 สิงหาคม 2548
  • ขอส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการระดับ 1 - 8 ในรอบครึ่งปีหลัง ( 1 ตุลาคม 2548 )
  • ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกเงินเดือนสำหรับผู้ที่เงินเดือนเต็มขั้นของเดือนตุลาคม 2548
  • เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
  • ให้ข้าราชการได้รับเงินรางวัลประจำปี
  ◊ 1.8 เลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ
 
  • การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548
  • การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
  • การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1 เมษายน 2549)
  • การเลื่อนขั้นค่าจ้าลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก ( 1 เมษายน 2549 )
  • มมมม
  • ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินรางวัลประจำปี
  ◊ 1.9การเลื่อน/ปรับระดับข้าราชการ
 
  • การกำหนดวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่มีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัย ความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะตัว
  • การกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้ที่ได้รับปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณาวุฒิอย่างอื่นที่ ำ.พ. รับรอง(กจ.5/12860)
  • การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อตั้งแต่งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8 ลงมา
  • การตัดโอนตำแหน่งและอัตรางินเดือน
  • การประเมินบุคคลตำแหน่งระดับ 8 ลงมา
  • การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  • การปรับปรุงหลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการจากบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้
  • การปรับปรุงหลักเกณฑ์การแต่งตี้งข้าราชการจากบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ กจ.5/9043
  • การเปลี่ยนแปลงการกำหนดระดับตำแหน่ง
  • การมอบอำนาจการกำหนดตำแหน่งระดับ 9
  • การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ในรอบครึ่งปีแรก ( 1 เมษายน 2549)
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.15/16/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของบุคคลที่จะขอประเมินระดับ 6ว, 7ว, 7วช, 8ว, และ 8วช
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.5/16/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของบุคคลที่จะขอประเมินระดับ 6ว, 7ว, 7วช, 8ว, และ 8วช
  • แนวทางการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัด
  • ยกเลิกการคัดเลือกเพื่อประเมินข้าราชการให้เลื่อนระดับ
  • ให้ผลงานเผยแพร่ที่ส่งไปขอรับการประเมินเป็นมาตรฐานเดียวกัน
  ♦ 10.เบ็ดเตล็ด 3
 
  ◊ 10.1หนังสือจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
 
  • การพัฒนามติคณะรัฐมนตรีเรื่อ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในภาคราชการ
  • มาตรฐานและมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน
  • สรุปข้อตรวจพบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 - 31 มีนาคม 2549
  ◊ 10.2ระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์/เครือ่ข่ายระบบคอมพิวเตอร์กรมทางหลวง
 
  • ขอส่งคู่มือการ Update ระบบงานผ่านเว็บไซต์ของกรมทางหลวง
  • ขอให้หน่วยงานเสนอชื่อผู้แทนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมทางหลวง
  • แจ้งรายชื่อผู้แทนของหน่วยงานเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมทางหลวง
  • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง
  • ส่งข้อมูลลูกจ้างประจำ
  ◊ 10.3ขอนุมัติเดินทางไปราชการ (เจ้าหน้าที่ สนง.แพทย์)
 
  • ขอนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปดูงาน ณ ต่างประเทศ
  • ขอส่งพระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2548
  • ขอให้ลงนาม
  • ขออนุมัติดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด สลน.6/1280
  • แบบอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดเดินทางไปราชการ
  • แบบอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดเดินทางไปราชการ 14 ก.พ.2549
  • แบบอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดเดินทางไปราชการ การสั่งให้รักาษราชการหรือรักษาการในตำแหน่ง
  • แบบอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดเนทางไปราชการ
  • รายงานฉบับสมบูรณ์ ความ พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ "กรมทางหลวง"
  ◊ 10.4หนังสือสำนักงานตรวจสอบภายใน
 
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ชำรุด
  • สรุปข้อทักท้วงที่ตรวจพบในปีงบประมาณ 2548
  ◊ 10.5สำนักงาน ก.พ.ร./สำนักงาน ก.พ.
 
  • "หมายเหตุ ก.พ." ที่ นร1016.2/42
  • "หมายเหตุ ก.พ." ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
  • ก.พ.ที่ นร.1006/ว 17 เรื่องเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่ง
  • การกำหนดกรอบตำแหน่งระดับ 9
  • การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
  • การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่ ว20/2550
  • การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ว20/2550
  • ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2551
  • ขอส่งวารสารของสำนักงาน ก.พ.(หมายเหตุ ก.พ.)ปีที่ 6 ฉบับที่ 5
  • ขอส่งเอกสาร "ก.พ.ร." เพื่อประโยชน์เพื่อสุขของประชาชน
  • ขอส่งเอกสาร "ก.พ.ร." เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
  • จดหมายข่าว"หมายเหตุ ก.พ."
  • บทบาทของข้าราชการในสถานการร์ปัจจุบัน
  • พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน
  • มาตรการช่วยเหลือและตอบแทนข้าราชการในสภาวะอุทกภัย
  • สำนักงานก.พ.ได้มีหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว1
  ◊ 10.6ซ่อมคอมพิวเตอร์ / จัดหา / จัดซื้อคอมพิวเตอร์
 
  • การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโครงการด้านไอทีในปีงบประมาณ 2552
  • การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโครงการทางด้านำไอที ในปีงบประมาณ 2551
  • ขอความอนุเคราะห์เครื่องคอมพิวเตอร์ สคน.1/3988
  • ขอความอนุเคราะห์ย้ายสายแลนท์ระบบคอมพิวเตอร์
  • ขอความอนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคอมพิวเตอร์
  • ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ใหม่
  • แจ้งยกเลิกสัญญาร่วมผลิตรายการ
  • ร่างพระราชบัญญัติาด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  • สพท.1/155 ขอความอนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคอมพิวเตอร์
  • สพท1/226 ขอความอนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคอมพิวเตอร์
  ♦ 2.ระเบียบ/คำสั่ง/กฎ/ข้อบังคับ/ข้อกำหนด/พรบ./พรฎ./ประกาศ
 
  ◊ 2.1 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ / การทำลายเอกสาร
 
  • การขายกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยราชการ
  • การปฏิบัติตามพระราชบัญญติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานรัฐ
  • ขอส่งอกสาร สลน.1/4275
  • รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  • รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540เกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมุลข่าวสารตามมาตร 9นร0108/ว606
  • รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540นร0108/692
  ◊ 2.10ความผิดทางวินัย
 
  • กฎ ก.พ.ฉบับที่ 28 (พ.ศ.2548) ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
  • การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง
  • การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่มีผลมาจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  • ข้าราชการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ
  • ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการสอบข้อเท็จจริงความรับทางละเมิด
  • แนวทางในการดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง
  • แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสงรายชื่อผู้กระทำความผิดและผู้มีพฤติการณ์กี่ยวข้องกับยาสพตดให้คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบเพื่อร่งรัดดำเนินการใช้มาตรการทางภาษีกับผุ้กระทำความิดและผู้มีพฤติการณ์กี่ยวข้องกับยาเสพติด พิจารณาดำเนินการใช้มาตรการทางภาษี
  • ประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548 เรื่อง การกำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดตามมาตรา21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
  • ส่งอกสารสิ่งที่ควรรู้กี่ยวกับวินัย กจ.6/889
  ◊ 2.11งานพัสดุ
 
  • 1. งดผลิตและงดจำหน่ายยาและวัคซีนชั่วคราว จำนวน 14 รายการ 2.เลิกผลิตและเลิกจำหน่ายยา จำนวน 2 รายการ 3. เปลี่ยนแปลงอายุยา Antiretroviral Drug จำนวน 1 รายการ
  • lส่งเสริมการจำหน่ายยา Clarithromycin Tablet 250 mg และยกเลิกผลิตและเลิกจำหน่ายยา Ranitidine Tablet 150 mg
  • กรอบแนวทางดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • การกรอกแบบฟอร์มแจ้งจำนวนรถยนต์ที่จะติดตั้งอุปกรณ์ NGV
  • การขอทบทวนข้อหารือการนับวันเริ่มต้นอายุสัญญา
  • การขอรหัสผ่านเพื่อจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา
  • การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา กค.0408.3/286
  • การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา ที่ กค 0408.3/ว15
  • การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา ที่ กค 0408.3/ว283
  • การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา ที่ กค0408.3/ว.6
  • การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา ที่ กค0408.3/ว280
  • การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาและยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง
  • การจำหน่ายน้ำมันแก็สโซฮอล์ในพื้นที่ราชการ
  • การใช้น้ำมันแก็สโซฮอล์
  • การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  • การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2548
  • การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2548 เงินทุนหมุนเวียนฯ
  • การต่ออายุภาษีประจำปีรถยนต์ที่ใช้งานเกิน 7 ปี
  • การเตรียมการจัทำคำของบประมาณปี 2550 ในส่วนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
  • การนับวันเริ่มอายุสัญญา
  • การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  • การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้างและการพัสดุ ที่ สร.0203/ว.157 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2519
  • การประกันภัยทรัพย์สินของรัฐ
  • การปรับปรุงการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ การกำหนดราคากลาง(รวมทั้งการกำหนด)
  • การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
  • การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 3 ส.ค.2548
  • การมอบอำนาจสั่งซื้อ สั่งจ้าง ต่อของ ผวจ. ให้กับหัวหน้าหน่วยงานของกรมทางหลวง
  • การยกเลิกการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย
  • การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี โดยใช้แผ่น Disket หรือแผ่น CD
  • การรายงานผลการประมูลงานจัดซื้อจัดจ้างโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้าง ที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง
  • ขยายระยะเวลาส่งเสริมการจำหน่ายยา
  • ขยายระยะเวลาส่งเสริมการจำหน่ายยา Ciarithromycin Tabiet 250 mg (CLACINA )
  • ขอแก้ไขราคา Niciosamide Tablets 500 mg
  • ขอความร่วมมือกรอกรายละอียดในแบบฟอมร์คำรับรองในการสั่งซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ 4 และยาเสพติดให้โทษในประเภท 3
  • ขอความร่วมมือในการส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี และรายงานสรุปวัสดุประจำงวด
  • ขอความร่าวมมือในการส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี และรายงานสรุปวัสดุประจำงวด
  • ขอความอนุเคราะห์
  • ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสำหรับโครงการสมาชิกจีพีโอเคอร์มินขององค์การเภสัชกรรม
  • ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการติดตั้งเบรกเกอร์
  • ขอแจ้งรายชื่อของผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์
  • ขอแจ้งรายชื่อของผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ สว.1/1326
  • ขอแจ้งเวียนหนังสือ
  • ขอแจ้งหนังสือเวียน สลน.3/404
  • ขอซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
  • ขอตรวจสอบจัดทำบัญชีรถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อนำเข้าตรวจสภาพรถยนต์มิให้มีมลพิษทางอากาศ
  • ขอทราบความต้องการตู้เซฟ
  • ขอรับบริจาค
  • ขอรายงานผลการปฏิบัติงานบริการเบื้องต้อ
  • ขอส่งคู่มือ การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ
  • ขอส่งตัวอย่างรายชื่อของผุ้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์แอสฟัลด์พิ่มเติม
  • ขอส่งรถเข้าซ่อม
  • ขอส่งรายชื่อการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานคืน
  • ข้อหารือเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าชดเชยของงานจ้างเหมาก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3091 สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 (อ้อมน้อย) -สมุทรสาคร ตอน 2
  • ขอให้ตรวจสอบบริการหลังการขายตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ผอพ/สค2/14/2547
  • ขอให้ติดตี้งวาล์วน้ำ
  • ขออนุมัติเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ
  • ขออนุมัติซื้อ
  • ขออนุมัติทำตรายาง
  • ขออนุโมทนา
  • งดจำหน่ายชั่วคราว Vero Rabies Vaccine ของบริษัทองค์การเภสัชกรรม- เมอริเออร์ชีววัตถุ จำกัด
  • งดผลิตชั่วคราวยา PENICILLIN จำนวน 1 รายการ และแจ้งราคาผลิดภัณฑ์ที่มีจำหน่ายแทน
  • จำหน่ายยาราคาพิเศษ จำนวน 3 รายการ
  • แจ้งการเตรียมการขนย้ายยานพาหนะและเครื่องจักร
  • แจ้งความเคลื่อนไหวพัสดุและครุภัณฑ์เครื่องจักร
  • แจ้งความต้องการใช้แบบฟอร์ม
  • แจ้งจำหน่าย J.E.ตามปกติ
  • แจ้งปรับราคา Alcohol 95% ขนาดบรรจุ 18 Lits
  • แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักข่าวประกวดราคาออนไลน์
  • แจ้งยามีจำหน่ายตามปกติ
  • แจ้งราคาจำหน่าย Albendazole Suspension 10 mg/5 ml (FALBEN) ชนิดบรรจุกล่องเดี่ยว
  • แจ้งราคาจำหน่าย Albendazole Suspension 100 mg/5ml (FALBEN) ชนิดบรรจุกล่องเดี่ยว
  • แจ้งราคาจำหน่าย GPO METH CASSETTE ชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะชนิดตลับ 50 Teets พร้อมอุปกรณ์ ผลิตใหม่
  • แจ้งราคาจำหน่าย Ibuprofen Luspension 100 mg/5 ml (BUNOFEN) ผลิตใหม่
  • แจ้งราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ใหม่ จำนวน 5 รายการ
  • แจ้งราคาจำหน่ายยา Amitriptyline Hydrochioride Tabblets 25 m ชนิดบรรจุแผง
  • แจ้งราคาพร้อมส่งเสริมการจำหน่ายยา
  • แจ้งราคาพร้อมส่งเสริมการจำหน่ายยา Simvastatin Tablets 10m และขนาด 20mg (Zimva)
  • แจ้งราคายาสมุนไพรเพิ่มเติม 2 รายการ
  • แจ้งราคายาสำรอง Benzathine Pen G 1.2 M.U. Inj.
  • แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
  • แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 24
  • แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 11 ก.ค.2548
  • แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 15 มิ.ย. 2548
  • แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 15 มิ.ย.2548
  • แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 28 ก.ค.2548
  • แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค (กวพ) 0408.4/ ว 383
  • แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค (กวพ)0408.5 ว73
  • แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค(กวพ)0408.4/ว 360
  • แจ้งเวียนเครื่องรับอากาศที่หมดความจำเป็นในการใช้งานของสำนัก
  • ซื้อของห้องจ่ายยา
  • ตอบรับเงินค่ายาและเวชภัณฑ์
  • ต่ออายุการใช้บริการการวัดรังสีประจำบุคคล
  • นำสนอถังขยะพลาสติกโปร่งใส
  • แนวทางปฏิบัติในการขอกำหนดหมายเลขรหัสฯประจำครุภัณฑ์เครื่องจักรยานพาหนะ และเครื่องมือโรงงาน ของสำนักเครื่องกลและสื่อสาร
  • แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลและเผยแพร่ข่าวสารการประกาสศประกวดราคา เพื่อเสริมมาตรการป้องกัน หรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา
  • แบบสัญญาเช่ารถยนต์
  • ใบเสนอราคา ธนภัทร
  • ใบเสร็จรับเงินสนับสนุนกิกรรมภาครัฐเข้าทุนสงเคราะห์สถานพยาบาล
  • ปรับราคา Vero Rabies Vaccine
  • ปรับราคาจำหน่ายน้ำเกลือ(ขวดแก้ว) จำนวน 2 รายการ
  • ปรับราคาจำหน่ายยาสำรอง caicium Disodium Versenate injection (EDTA) ขนาดบรรจุ 5 ml
  • ปรับลดราคายาองค์การเภสัชกรรม จำนวน 15 รายการ
  • ปรัราคาจำหน่ายกลุ่มยา Penicillin
  • เปลี่ยนแปลงรหัสเวชภัณฑ์และขนาดบรรจุยา Diazepam Tablets 10 mg
  • เปลี่ยนแปลงรูปแบบการบรรจุและแจ้งราคาจำหน่ายยา Flunarizine Cap 5mg และเลิกผลิต Calamine Powder ขนาดบรรจุ 450 กรัม
  • พัสดุที่ใช้ในราชการ และการจัดสรรนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • พัสดุที่ใช้ในราชการ และการจัดสรรนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 11 ก.ค.2548
  • พัสดุที่ใช้ในราชการ และการจัดสรรนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 24 มิ.ย.2548
  • พัสดุที่ใช้ในราชการและการจัดสรรนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • พัสดุที่ใช้ในราชการและการจัดสรรนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 13 มิ.ย.2548
  • พัสดุที่ใช้ในราชการและการจัดสรรนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ สผ.1/692/1
  • มอบอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • มอบอำนาจการอนุมัตินำเข้าพัสดุจากต่างประเทศ
  • รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี
  • รายงานผลการร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ
  • รายงานผลดำเนินการจัดหาโดยวิธี e - Auction ปีงบประมาณ 2548
  • เลิกผลิตและเลิกจำหน่ายยา Ipecacuanha Tincture และเปลี่ยนแปลงข้อมูลยา
  • เลิกผลิตและเลิกจำหน่ายยา ddi ขนาด 30 mg, 60 mg และ 230 mg
  • เวชภัณฑ์พร้อมจำหน่าย
  • ส่งซ่อมเครื่องสำรองไฟ
  • ส่งแบบรายงานการใช้ยากลุ่มเสตียรอยด์ในสถานพยาบาล
  • ส่งเสริมการจำหน่ายยา Dicloxacillin Dry Syrup เพิ่มเติม
  • ส่งเสริมการจำหน่ายยา cimetidine Tablet 200m}400 m และ cimetidine lnj.200 mg
  • ส่งเสริมการจำหน่ายยา จำนวน 3 รายการ
  • สรุปผลการตรวจสอบพัสดุคงคลังประจำปี 2549
  • สรุปผลการตรวจสอบพัสดุคลังประจำปี 2549 (งานเงินทุนและนอกเงินทุน)
  • หลักประกันการรับเงินค่าจ้าง/ค่าพัสดุก่อนการตรวจรับ
  • หารือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ◊ 2.12คำสั่งกระทรวงคมนาคม / ประกาศกระทรวง
 
  • กระทรวงขอส่งบัญชีรายชื่อกฏหมายเกี่ยวกับกระทรวงคมนาคม
  • การแต่งตั้งคณะทำงานของ รชค. ภูมิธรรม
  • การแต่งตั้งคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอดิศร เพียงเกษ)
  • การแต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม(นายภูมิธรรม เวชยชัย)
  • การแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติราชการในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คอ.บต.) ตำแหน่งช่างโยธา 7
  • การบริการข้อมูลข่าวสารด้านกฏหมายเกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมจากราชกิจจานุเบกษาผ่านเครือข่าย www. mot.go.th
  • การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและสถานที่บริการสาธารณะ
  • กำหนดอักษรย่อประจำชื่อส่วนราชการและหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม คำสั่งที่ 103/2550
  • กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองปลัดกระทรวงคมนาคม(ด้านอำนวยการ)
  • ข่าวกระทรวงคมนาคม
  • คำสั่งกระทรงคมนาคม ที่ 780/2548 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 122/2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 150/2550 เรื่องเลื่อนข้าราชการ
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 191/2548 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 192/2548 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่ ก.พ.กำหนดใหม่
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 198/2548 เรื่องเลื่อนข้าราชการ
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 213/2548 เรื่อง แก้ไขการให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 214/2548 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 220/2548 เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 221/2548 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 233/2548 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 236/2548 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 238/2548 เรื่องเลื่อนข้าราชการ
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 239/2548 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดใหม่
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 246/2548 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 248/2548 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 265/2548 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 266/2548 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 275/2548 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 277/2548 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 278/2548 เรื่องเลื่อนข้าราชการ
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 280/2549 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 293/2549 เรื่อง เลื่อนข้าราขการ
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 360/2549 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 361/2549 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 392/2550 เรื่องเลื่อนข้าราชการ
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 394/2549 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 395/2549 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 407/2549 เรื่องย้ายข้าราชการ
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 602/2548 เรื่องเลื่อนข้าราชการ
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 606/2548 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 609/2548 เรื่อง กำหนดอักษรย่อประจำชื่อส่วนราชการและหัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 620/2548 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 691/2548 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมรับผิดชอบการตรวจราชการ และมอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมสั่งและปฏิบัติราชการแทน
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 693/2548 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 710/2548 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 712/2548 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 735/2548 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 78/2548 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 812/2548 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ คค.010/ สรด 248
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 1/2550 เรื่องเลื่อนข้าราชการ
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 16/2550 เรื่องเลื่อนข้าราชการ
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 28/2550 เรื่องให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 378/2549 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 389/2549 รื่อง กำหนดอักษรย่อประจำชื่อส่วนราชการและหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 392/2549 เรื่องข้าราชการได้รับงินเดือน
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 397/2549 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 398/2549 เรื่องข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 399/2549 เรื่องย้ายข้าราชการ
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 400/2549 เรื่องย้ายข้าราชการ
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 401/2549
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 402/2549 เรื่องย้ายข้าราชการ
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 405/2549 เรื่องข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 408/2549 เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 411/2549 เรื่องให้ข้าราชการได้รับเดือน
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 420/2549 เรื่องย้ายข้าราชการ
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 421/2549 เรื่องข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 427/2549 เรื่องให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 441/2549 เรื่องข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 5/2550 เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 675/2548 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 7/2550 เรื่องย้ายข้าราชการ
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 771/2548 เรื่อง ให้ข้าราชการรับเงินเดือน
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 84/2550 เรื่องย้ายข้าราชการ
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 85/2550 เรื่องเลื่อนข้าราชการ
  • คำสั่งที่ 254/2549 เรื่องเลื่อนข้าราชการ
  • คำสั่งที่ 268/2549 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
  • คำสั่งลื่อนข้าราชการ ที่ 57/2550
  • แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
  • แต่งตั้งเจ้าพนักงานทางหลวง
  • แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงคมนาคม (เพิ่มเติม)
  • แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ที่นร.0506/14342
  • แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
  • แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (เพิ่มเติม)
  • ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร 9 กระทรวงคมนาคม เรื่องขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร 9
  • ปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของศูนย์ประสารการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของประชาชนในภาพรวมของกระทรวงคมนาคม
  • แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2549
  • แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบปะมาณ 2550
  • มติ ครม. ที่เป็นการสั่งเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  • มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมรับผิดชอบการตรวจราชการและมอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมสั่งและปฏิบัติราชการแทน ที่ 65/2550
  • มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ คำสั่งที่ 91/2550
  • มอบอำนาจและมอบหมายภารกิจให้รองปลัดกระทรวงคมนาคมหัวหน้ากลุ่มภารกิจ และรองปลัดกระทรวงคมนาคม (ด้านอำนายการ)
  • มอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว้าการกระทรวงคมนาคม
  • ย้ายข้าราชการ คำสั่งที่ 96/2550
  • ย้ายข้าราชการ ที่ 40/2550
  • ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน (พ.ศ.2550-2554)
  • ร่างนโยบายการปฏิบัติงานของกระทรวงคมนาคม สำหรับปีงบประมาณ 2550
  • ลื่อนข้าราชการ คำสั่งที่ 105/2550
  • เลื่อน ข้าราชการคำสั่งที่229/2550
  • เลื่อนข้าราชการ
  • เลื่อนข้าราชการ 150/2550
  • เลื่อนข้าราชการ คำสั่งที่ 243/2550
  • เลื่อนข้าราชการคำสั่งที่ 234/2550
  • เลื่อนข้าราชการคำสั่งที่ 238/2550
  • วาระแห่งชาติ เรื่องการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม
  • ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ที่ 41/2550
  • ให้เข้มงวดกวดขันการรักษาความปลอดภัย
  • ให้หน่วยต่างๆ เข้มงวดกวนขันเรื่องการรักษาความปลอดภัย
  ◊ 2.13ประกาศกรมทางหลวง
 
  • ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง วิศวกรโยธา 3
  • ระเบียบกรมทางหลวง ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญและสินน้ำใจ พ.ศ.2548
  • ส่งประกาศกรมทางหลวง แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมทางหลวงเพิ่มเติม
  ◊ 2.14พรบ./พรฎ./ข้อบังคับ/ข้อกำหนด/แนวปฎิบัติ/ประกาศทั่วไป
 
  • กฏ ก.พ. ฉบับที่ 29 ( พ.ศ. 2548 ) ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกราชการไว้ก่อน
  • กระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ดำเนินการต้องทำการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานและประกาศให้ประชาชนทราบ
  • การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
  • การจัดทำความตกลงยกว้นการตรวจลงตราหนังสือดินทางธรรมดำไทย-รัสเซีย
  • การจัดทำรายชื่อู้เชั่ยวชาญไทยในสาขาต่างๆ ของไทย
  • การใช้ช่องทางในการประชาสัมพัธ์เผยแผ่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
  • การดำเนินการให้กระทรวงคมนาคมเป็นสถานที่ราชการเป็นเขตปลอดบุหรี่
  • การนำของเหลว เจลหรือสเปรย์ขึ้นบนอากาศยาน
  • การปฏิบัติตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548 มาตรา4 วรรคสอง
  • การปิดจุด่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต )
  • การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและสถานที่บริการสาธารณะ คค0201/ว9
  • การรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ และเฝ้าระวังสิ่งที่ต้องสงสัย
  • การสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ ภายในกรอบสหประชาชาติ
  • ขอความร่วมมือแจ้งมติรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้
  • ขอความอนุเคราะห์รับดำเนินการงานขนย้ายพัสดุครุภัณฑ์
  • ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 (เรื่องการพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ)
  • ขอส่งคำแนะนำแนวทางป้องกันการก่อเหตุร้ายด้วยวัตถุระเบิด
  • ขอสำเนาหนังสือตอบข้อร้องเรียนและแต่งตี้งผู้แทนกรมในคณะกรรมการต่าง ๆ
  • ข้อเสนอการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม
  • ข้อเสนอแนะที่สำคัญต่อรัฐบาล
  • โครงการปรับปรุงระบบหมายเลขทางหลวง
  • แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กศ(กวพ)0408.4/ว 383
  • แจ้งเวียน พ.ร.ฏ ยกเลิก พ.ร.ฏ. บางฉบับซึ่งออกกฏหมายว่าด้วยทางหลวง พ.ศ.2550
  • นางสุภาณี บุริศักดิ์ ขอคืนที่ดินที่บริจาคให้แก่ทางราชการ
  • แนวทางการออกเอกสารสิทธิให้ประชาชน
  • แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามและการรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องสำคัญ
  • แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับญัตติ รายงาน และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
  • แนวทางป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุร้าย
  • แนวปฏิบัติงานในช่วงระหว่างรอการเลือกตั้งและจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
  • แบบฟอร์มคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ
  • พ.ร.บ. ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง
  • ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
  • เรื่อง หลักกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงชื่อสารพิษและสารก่อมะเร็งในฉลากซองบุหรี่ซิกาแรด ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535
  • สรุปผลการข้าร่วมงานแนะนำรายงานการพัฒนาคนของประทศไทยปี2550
  • สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคิดคำนวณเงินเพื่อปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครอง
  • สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการมอบอำนาจของส่วยราชการ
  ◊ 2.2คำสั่งสำนักงานแพทย์ / หนังสือสำนักงานแพทย์
 
  • 2.12 เลื่อนข้าราชการ
  • การกำหนดเลขที่หนังสือราชการกรมทางหลวง
  • การเซ็นผ่านงาน
  • กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงาน
  • ขอขอบคุณที่บริจาคเงิน เพื่อใช้ในกิจกรรมงานการแพทย์
  • ขอความอนุเคราะห์เคลื่อนย้ายโทรศัพท์
  • ขอความอนุเคราะห์เคลื่อนย้ายสายโทรศัพท์
  • ขอความอนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมตู้ไม้เก็บเอกสาร
  • ขอความอนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่ไปซ่อมแซมโทรศัพท์
  • ขอเชิญร่วมงานพบปะสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2549
  • ขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
  • ขอเรียนเชิญท่านเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี
  • ขอเรียนเชิญเพือเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารทันตกรรม สำนักงานแพทย์
  • ขอเรียนเชิญเพื่อร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารทันตกรรม สำนักงานแพทย์
  • ขอส่งบัตรแสดงตน
  • ขอส่งเอกสารนโยบายการดำเนิน"เมืองไทยแข็งแรง"
  • ขออนุมัติจ้างแพทย์ 1 ตำแหน่ง
  • ขออนุมัติซื้อยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติโดยใช้เงินงบประมาณปี 2549
  • ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบรายละเอียดการรับ-จ่ายวัสดุสำนักงาน
  • ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
  • ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดการรับ-จ่ายยา
  • ขอโอนย้ายงานทันตกรรมมาสังกัดสำนักงานแพทย์
  • คำสั่งสำนักงานแพทย์ 1/6/2549
  • คำสั่งสำนักงานแพทย์ ที่ สพท.1/8/2549 เรื่อง การจัดระเบียบที่จอดรถสำนักงานแพทย์
  • งดการส่งตรวจชิ้นเนื้อ
  • จัดเจ้าหน้าที่อยู่เวร
  • จัดทำบันทึกวัสดุ เวชภัณฑ์ยา และครุภัณฑ์
  • แจ้งความเสียหายจากการเดินสายไฟฟ้า
  • แจ้งดับไฟเพื่อติดตั้งแผงควบคุมไฟ(เบรกเกอร์)อาคารทันตกรรม
  • ตอบขอบคุณ
  • ตอบข้อหารือเอกสารการดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนแพทย์
  • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
  • แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ ของสำนักงานแพทย์
  • แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุ เวชภัณฑ์ยา ของสำนักงานแพทย์
  • แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการกิจกรรม 5 ส.
  • แต่งตั้งคณะทำงานมาตรการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงาน
  • แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการ 2 ราย
  • แต่งตั้งผู้ประสานงานการดำเนินกิจกรรม 5 ส. สำนักงานแพทย์
  • แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.พท.
  • นายแสวง สองห้อง บิดา ของจ่าเอกธนกร สองห้อง ถึงแก่กรรม
  • มารดานายวิทยาธร คงคล้าย ถึงแก่กรรม
  • รายงานการประชุมสำนักงานแพทย์ ครั้งที่ 3 / 2548
  • เวรรักษาการณ์ประจำกรมทางหลวง
  • ส่งข้อมูลขอรับบัตรอนุญาตเข้า-ออกภายในบริเวณกรมทางหลวง ปี พ.ศ.2550
  • ส่งข้อมูลสถิติผู้มารับบริการสำนักงานแพทย์
  • ส่งตัวอย่างลายมือชื่อผู้อนุมัติเบิกจ่ายนำนัมเชื้อเพลิง ณ กองการพัสดุ
  • สถานที่ห้องทดสอบสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง
  • เสนอความต้องการวัสดุยานพาหนะของสำนักงานแพทย์
  • เสนอความต้องการวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานแพทย์
  • เสนอความต้องการวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ ของสำนักงานแพทย์
  • อนุโมทนาบัตร ลขที่ 46/2549
  • อาคาร 9 ฝ่ายทันตกรรมไม่ปิดประตู
  ◊ 2.3ระเบียบ,คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี
 
  • การกำหนดเลขที่หนังสือออกของส่วนราชการที่ประจำในต่างประเทศ
  • การขอใช้ตราสัญลักษณ์และการประดับธงกับตราสัญลักษณ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
  • การคัดเลือกบุคคล หน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติ ประจำ พ.ศ.2550
  • การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจำหน่ายซองถึงประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
  • การดำนินการตามนโยบายรัฐบาลด้านการปฏิรูปการเมือง การปกครอง และการบริหาร
  • การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการขององค์การมหาชน
  • การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม 2 คณะ
  • การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม 2 คณะ
  • การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม.3 คณะ
  • การแต่งตั้งคณะกรรมการการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม 2 คณะ
  • การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
  • การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
  • การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
  • การประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของรัฐมนตรี
  • การประดับธง การสำรวจโบราณสถานและโบราณวัตถุ และการต่อเรือตรวจการณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
  • การประดับธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
  • การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
  • การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่อง การให้โอกาสผู้ติดเชื้อเอดส์ คนพิการ และผู้เสพ/ติดยาเสพติดซึ่งพ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติด เข้าทำงาน หรือรับการศึกษาต่อในหน่วยงานภาครัฐ
  • การมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม
  • การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีกียวกับการเสนอรื่องต่อคณะรัฐมนตรีในวันประชุมคณะรัฐมนตรี
  • การให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ
  • ขอความร่วมมือการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
  • ขอความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ
  • ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ที่ นร0805(ศกอช)204
  • ขอทราบปัญหาการปฏิบัติตามระเบัยบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าทีราชการ พ.ศ. 2524
  • ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลรือน ที่ นร.0508/14086
  • ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการกำกับ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
  • คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 59/2549 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทน
  • คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 117/2549 เรื่องมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร
  • คำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัญมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนกัน
  • คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 114/2549 เรื่องแต่งตั้งประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
  • คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 143/2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสอนคณะรัฐมนตรี รวม 6 คณะ
  • คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 254/2549 เรื่องปรับปรุงคำสั่งมอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน
  • คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 439/2548 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายให้รองนายกและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทน
  • คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 440/2548 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรัประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
  • คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 442/2548 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรับมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร
  • คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 128/2549 เรื่องมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
  • คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 137/2549 เรื่องมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
  • คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 177/2548 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เพิ่มเติม
  • คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 240/2549 เรื่องการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
  • แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
  • แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่ออำนวยความยุติธรรมและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(กอยส.) เพิ่มเติม
  • แต่งตั้งรองผู้อำนวยการ/รองประธานกรรมการศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)
  • แต่งตั้งรัฐมนรี นร.0503/ว(ท) 6955
  • แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่วนรวมระยะเร่งด่วน
  • แนวทางการปรับปรุงระบบการประชุมคณะรัฐมนตรี
  • ปรับปรุงการมอบหมายงาน
  • แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
  • แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาลรประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2550
  • มอบหมายหน้าที่และการกิจให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ. 2548
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.2548 .
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ.2548
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
  • รื่องคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 253/2549 เรื่องมอบหมายและมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ
  • เรื่องขอส่งรายชื่อมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหลักการ ที่ นร0505/ว(ท)6715
  • วันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2549
  • วันหยุดราชการช่วงเทศกาลสงกรานต์
  • สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 2548
  • หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในงานพิธีที่จัด ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  • ห้ามพกพาอาวุธปืนในทำเนียบรัฐบาล
  ◊ 2.4ระเบียบงานพัสดุ
 
  • "แนวทางและวิธีปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549"
  • การกำหนดทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
  • การกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์
  • การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา
  • การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ
  • การจัดทำประกัรภัยทรัพย์สินของทางราชการ
  • การจัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงานในส่วนกลาง
  • การจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หลายรายการ
  • การเช่ารถตรวจการณ์ของเงินทุนหมุนเวียนฯ
  • การนำเสนอเรื่องขออนุมัติออกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  • การผ่อนผันและแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
  • การเพิ่มความคล่องตัวและแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบสำนำนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
  • ขอความร่วมมือในการตรวจสอบการปิดอากรแสตมป์หรือชำระอากรแสตมป์เป็นตัวงินก่อนลงนามในสัญญาจ้าง
  • ขอความร่วมมือในการส่งรายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี และรายงานสรุปวัสดุประจำงวด
  • ขอแจ้งเวียนคำสั่ง/หนังสือ สลน.3/1012
  • ขอแจ้งเวียนหนังสือ
  • ขอแจ้งเวียนหนังสือ สลน.3/166
  • ขอเสนอปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
  • ขอให้แจ้งรายละเอียดการรับ-จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค
  • ขออนุมัติให้ส่วนราชการ องค์การ หรือรัฐวิสาหกิจ ซื้อเมล็ดพันธุ์จากกรมการข้าวโดยวิธีกรณีพิเศษ
  • แจ้งการให้บริการ
  • ซ้อมความเข้าใจการจัดส่งรายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ขท.02
  • ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาค้ำประกันในหนังสือค้ำประกันของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
  • ซักซ้อมควมเข้าใจกียวกับแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุที่ต้องนำเข้าจากตางประเทศ.
  • แนวทางปฏิบัติในการตกลงราคาและเวลาทำการ
  • แนวทางปฏิบัติในการส่งตัวอย่างวัสดุ เพื่อการทดลองคุณภาพทางวิทยาศาสตร์
  • มอบอำนาจการแต่งตั้งคณะกกรมการประกวดราคา การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่เสนอราคา
  • มอบอำนาจการอนุมัตินำเข้าพัสดุจากต่างประเทศ
  • ราคาค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง
  • รายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทอรนิกส์ พ.ศ. 2549
  • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระะอิเล็กทรอนิกส์
  • รายงานผลดำเนินการจัดหาโดยวิธี e - Auction ปีงบประมาณ 2548
  • วิธีปฏิบัติในกาเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างหมาบริการจากบุคคลธรรมดา
  • หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
  ◊ 2.5คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ / ย้าย
 
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.6/39/2550 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 371/2550 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 380/2550 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 393/2550 เรื่องย้ายราชการ
  • คำสั่งกระทรวสงคมนาคม ที่ 389/2550 เรื่องย้ายราชการ
  • แต่งตั้งข้าราชการ กจ.5/12388
  • แต่งตั้งข้าราชการ กจ.5/9704
  • ย้ายข้าราชการ
  • ย้ายข้าราชการ กจ.5/9666
  • ย้ายข้าราชการ กจ.5/9667
  • ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
  ◊ 2.6ระเบียบ/คำสั่งกรมทางหลวง เล่ม 1
 
  • ขอแจ้งเวียนคำสั่ง สลน.3/179
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.1/175/2548 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.3/118/2548 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.3/220/2548 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.6/16/2549 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.6/18/2549 เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.6/27/2548 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.6/55/2548 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.9/10/2548 เรื่อง ตั้งหมวดการทางเพิ่มใหม่และปรับปรุงระยะทางและปริมาณงานในความรับผิดชอบของหมวดการทาง สังกัดแขวงการทางสุโขทัย
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.9/12/2548 เรื่อง การจัดตั้งส่วนพัฒนาระบบและฐานข้อมูลงานวิจัย
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.9/14/2548 เรื่อง โอนมอบทางหลวงของแขวงการทางปทุมธานี สังกัดสำนักทางหลวงที่ 11 ให้แขวงการทางสระบุรี สังกัดสำนักทางหลวงที่ 9
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.9/15/2548 เรื่อง โอนแขวงการทางเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ไปสังกัดสำนักทางหลวงที่ 6
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.9/16/2548 เรื่อง ตั้งหมวดการทางเพิ่มใหม่ เปลี่ยนชื่อหมวดการทางและปรับปรุงระยะทางและปริมาณงานในความรับผิดชอบของหมวดการทาง สังกัดสำนักงานบำรุงทางธนบุรี สำนักทางหลวงที่ 11
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.9/16/2549 เรื่องย้ายสถานที่ตั้งหมวดการทางสมุทรสาครที่1 สังกัดแขวงการทางสมุทรสาคร สำนักทางหลวงที่ 11
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.9/17/2548 เรื่อง ปรับปรุงระยะทางและปริมาณงานในความรับผิดชอบของแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 และแขวงการทางลำพูน
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.9/18/2548 เรื่อง การปรับปรุงการแบ่งงานภายในของกองการเจ้าหน้าที่
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.9/19/2548 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานราชการกรมทางหลวงใสสะอาด
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.20/10/2548 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลชการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.20/13/2549 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนองค์กรในเชิงยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวง โดยวิธีตกลง
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/8/2548 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติแบบและแก้ไขแบบของศูนย์สร้างทาง
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/9/2548 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติแบบและแก้ไขแบบของสำนักทางหลวง
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ2.1/181/2549 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.1/114/2548 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติการถัวจ่ายงานโครงการเงินกู้ธนาคารโลก ในงานบำรุงทาง
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.1/118/2548 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างงานโครงการเงินกู้ธนาคารโลกในงานบำรุงทาง
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.1/119/2548 เรื่อง แต่งตั้งบริหารด้านการจัดการองค์ความรู้ในส่วนราชการ (Chief Knowledge Officer - CKO) ของกรมทางหลวง
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.1/149/2549 เรื่องมอบอำนาจการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทาง
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.1/150/2549 เรื่องมอบอำนาจติดตามเร่งรัดให้ผู้รับจ้างซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องในระยะเวลาประกัน
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.1/151/2548 เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการนำผลประกวดราคา/สอบราคาจัดซื้อจัดจ้างของงบประมาณปีที่ผ่านมาไปดำเนินการทำสัญญาผูกพันโดยใช้งบประมาณปี 2549
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.1/151/2549 เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทาง
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.1/23/2551 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิบดีกรมทางหลวง
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.1/91/2548 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารูปแบบของโครงการก่อสร้าง
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.1/93/2548 เรื่อง การมอบอำนาจให้เป็นผู้อนุมัติการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางบไปราชการ
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ บข.1/94/2548 เรื่องมอบหมายการตรวจสอบใบสำคัญค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  • คำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.1/3/2550 เรื่องสับปลี่ยนหน้าที่ตำแหน่งรองอธิบดี
  • คำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.5/5/2550 เรื่องแก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหารประจำปีงบประมาณ 2548
  • คำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.9/23/2549 รื่องตั้งหมวดการทางพิ่มใหม่และปรับปรุงระยะทางและปริมาณงานในความรับิดชอบของหมวดการทาง สังกัดแขวงการทางตรัง สำนักทางหลวงที่ 14
  • คำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.9/3/2550 เรื่องตั้งหมวดการทางเพิ่มใหม่และปรับปรุงระยะทางและปริมาณงานในความรับิดชอบของหมวดทาง สังกัดสำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 สำนักงานทางหลวงที่ 8
  • คำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.19/1/2550 เรื่องเปลี่ยนชื่อหมวดการทาง
  • คำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.3.20/16/2550 เรื่อง คณะอนุกรรมการตรวจและประเมินผู้อำนวยการแขวงการทาง
  • คำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.3.8/2/2550 เรื่อง มอบอำนาจการสั่งการให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งป็นการชั่วคราว
  • คำสั่งกรมทางหลวงที่ บ.1 /15/2550 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมทางหลวง
  • คำสั่งกรมทางหลวงที่ บ.1/17/2550 เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ กรมทางหลวง
  • คำสั่งกรมฯ ที่ จ.1.9/9/2548 เรื่อง โอนหมวดการทาง โอนเส้นทางและปรับปรุงระยะพทางและปริมาณงานในความรับผิดชอบของหมวดการทาง สังกัดแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 นครราชสีมาที่ 2 และ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร
  • มอบอำนาจการสั่งการให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์
  • ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
  • ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
  • ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง กจ.5/9577
  • ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง กจ.5/9663
  ◊ 2.7ระเบียบ/คำสั่งกรมทางหลวง เล่ม 2
 
  • การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกองฝึกอบรม
  • การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนางานทาง
  • การจัดตั้งสำนักงานประเมินผล
  • การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งและแก้ไขการกำหนดอัษรของตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ในหน่วยงานระดับสำนักในส่วนกลาง แขวงการทางและสำนักงานบำรุงทาง
  • แก้ไขการกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในหน่วยงานส่วนกลาง
  • ขอแก้ไขคำผิดในคำสั่งกรมทางหลวงที่ บ. 1/20/2549 ลงวันที่ 20 มกราคม 2549
  • ขอแจ้งเวียนคำสั่ง สลน.3/21
  • ขอแจ้งเวียนหนังสือ สลน.3/61
  • ขอชิญประชุมชี้แจ้งการจัดทำแผนการจัดการความรู้ปีงบประมาณ 2550
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที บ.1/158/2548 เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.1/235/2548 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.6/50/2548 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.6/57/2548 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.8/13/2550 เรื่องให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.9/24/2548 เรื่อง แก้ไขรายละเอียดการแบ่งงานภายในและกำหนดกรอบอัตรากำลังของสำนักงานบริหารงานสูนย์สร้างทาง
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.9/26/2548 เรื่อง การยุบ เปลี่ยนชื่อ ย้ายที่ตั้งหมวดการทางและปรับปรุงระยะทางและปริมาณงานในความรับผิดชอบของแขวงการทางระยอง สำนักทางหลวงที่ 12
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.9/31/2548 เรื่อง ปรับปรุงระยะทางและปริมาณงานในความรับผิดชอบขผงแขวงการทางสกลนครที่ 1 และแจวงการทางสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) สำนักทางหลวงที่ 3
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.9/33/2548 เรื่อง โอนงานทันตกรรม ไปสังกัดสำนักงานแพทย์
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.9/6/2550 เรื่อง ปรับปรุงระยะทางและปริมาณงานในความรับผิดชอบของแขวงการทางปราจีนบุรีและแขวงการทางฉะเชิงเทรา สำนักทางหลวงที่8
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.9/7/2550 เรื่อง ตั้งหมวดการทางเพิ่มใหม่และปรับปรุงระยะทางและปริมาณงานในความรับผิดชอบของหมวดการทาง สังกัดงานบำรุงทางอุดรธานีที่2สำนักทางหลวงที่5
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.9/8/2550 เรื่อง เปลี่ยนชื่อหมวดการทาง
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.19/12/2549 เรื่อง ย้ายสถานที่ตั้ง เปลี่ยนชื่อและปรับปรุงระยะทางและปริมาณงาน ของหมสวดการทางในความรับผิดชอบของแขวงการทางสกลนครที่ 1 สำนักทางหลวงที่ 3
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.20/9/2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกรมทางหลวง(เพิ่มเติม)
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/13/2548 เรื่อง มอบอำนาจการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งและกำหนดอักษรย่อ
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่บ.1/84/2548เรื่องการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภารกิจของกรมทางหลวง
  • คำสั่งกรมทางหลวงที จ.1.9/24/2549 เรื่องการกำหนดอักษรย่อตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์สร้างทาง
  • คำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.9/4/2550 เรื่อง โอนมอบทางหลวงของแขวงการทางมุกดาหารให้แขวงการทางอำนาญเจริญและอุบลราชธานีส่วนที่ 3 และเพิ่มเติมทางหลวงของแขวงการทางอุบลราชธานีที่ 2 สังกัดทางหลวงที่ 7
  • คำสั่งกรมทางหลวงที่ บ.1/44/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลและคณะทำงานพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมทางหลวง
  • คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ที่ จ.1.6/12/2550
  • ตั้งหมวดการทางเพิ่มใหม่และปรับปรุงระยะทางและปริมาณงานในความรับผิดชอบของหมวดการทาง สังกัดแขวงการทางสุราษฎร์ธานี สำนักทางหลวงที่ 14
  • แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
  • แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อดำเนินการตาม ว10/2548
  • แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานก่อสร้าง งานบำรุงทาง และงานอำนวยความปลอดภัย
  • แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงฟอร์มกรม
  • แต่งตั้งคณะทำงานติดตามดูแลการใช้งานระบบงานการบำรุงรักาาทางลวงและระบบระยะทางหลวงและลักษณะผิวทาง
  • แต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กรมทางหลวง
  • แต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer , CCO) ของกรมทางหลวง
  • แต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการองค์ความรู้ในส่วนราชการ ;Chief Knowledge Officer,CKO) ของกรมทางหลวง
  • เปลี่ยนแปลงรูปแบบฉลากยาและรายละเอียดกล่องพิมพ์ของยา
  • มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงดำเนินการประกาศประกวดราคาเฉพาะงานจ้างเหมาโครงการเงินกู้ธนาคารโลก ในงานอำนวยความปลอดภัย
  • มอบอำนาจให้สั่งการคำสั่งที่ จ.3.8/8/2550
  • ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
  • ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง กจ.5/9577
  • ใหข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง กจ.5/9663
  • โอนมอบทางหลวงของแขวงการทางกาญจนบุรี-สุพรรณบุรี(ที่2)ให้แขวงการทางกาญจนบุรี สังกัดสำนักทางหลวงที่ 10
  • โอนมอบทางหลวงของแขวงการทางปทุมธานี
  • โอนสำนักงานบำรุงทางนครนายก ไปสังกัดสำนักทางหลวงที่ 11
  ◊ 2.8นโยบายกรม
 
  • การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ
  • การมอบนโยบายแก่ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
  • การรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และเฝ้าระวังสิ่งต้องสงสัย สลน.1/178
  • การให้ความช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ ประสบภัยแล้ง
  • กำชับการปฏิบัติงานในช่วงที่กรมอุตินิยมวิทยาประกาศเตือนอุทกภัย
  • ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ให้เข้มงวดกวดขันการระวังเหตุก่อการร้ายเป็นพิเศษ
  • ซักซ้อมความเข้าใจในการติดต่อประสานงานกับจังหวัดและการเป็นผู้แทนของหน่วยงาน
  • นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล
  • มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง
  • มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง สลน.3/2702
  • มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง สลน.3/2704
  • มาตรการสลับเวลาทำงานของหน่วยงานของรัฐ
  ◊ 2.9 นโยบายรัฐบาล
 
  • ขอส่งเอกสาร "นโยบายของรัฐบาลกับกระทรวง กรม ที่เกี่ยวข้อง รัฐบาล พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์"
  • นโยบายของรัฐบาลกับกระทรวง กรม ที่เกี่ยวข้อง รัฐบาล พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
  ◊ พรบ./พรฎ./ข้อบังคับ/ข้อกำหนด/แนวปฏิบัติ/ประกาศทั่วไป
 
  • กระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548
  • การจัดลำดับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในพระราชพิธี รัฐพิธีและงานสำคัญ ๆ ในส่วนภูมิภาค
  • การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม
  • เงินรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทั้งปวงของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
  • แนวทางการปฏิบัติสำหรับการเสนอขอรับสิทธิ ตามระเบียบ บ.ท.ช. ในกรณีที่กำลังพลถูกประทุษร้ายจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยยังไม่ทราบผลคดี
  • แนวปฏิบัติในการขอรับหนังสือเดินทางราชการ
  • ส่งประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
  ♦ 3.งบประมาณ
 
  ◊ 3.10งานการเงินและบัญชี / แนวปฏิบัติ / หลักเกณฑ์
 
  • กง./700 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
  • กองจัดเก็บพิเศษ การประปานครหลวง
  • กองบัญชีฯ ให้แจ้งรวบรวมค่าใช้จ่ายในงบดำเนินงานของหน่วยงานฯ
  • การเก็บงินรายรับจกการให้บริการสถานที่สสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ใช้จายเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
  • การเก็บเงินค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ใช้จ่าย
  • การจ่ายเงินเดือนและบำนาญประจำเดือน
  • การจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้างประจำ เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
  • การนำเสนอบริการการชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • การเบิกค่าใช้จ่ายในการรับรองชาวต่างประเทศ
  • การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
  • การเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
  • การเบิกจ่ายเงินค่าบริการจอดรถในการติดต่อราชการ
  • การเบิกจ่ายเงินสำหรับผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาจากธรณีพิบัติใน 6 จังหวัดภาคใต้
  • การเบิกจ่ายเงินสำหรับผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาจากธรณีพิบัติใน 6 จังหวัดภาคใต้ กค 0407.10/ว 347
  • การประกันภัยรถราชการ
  • การประกันภัยรถราชการ นร 0702/ว 105
  • การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม การยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษและการแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
  • การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษและการแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
  • การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
  • การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ไว้ใช้ในราชการ
  • การรายงานกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
  • การให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืน
  • การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้าง ที่ต้องกระทำเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง
  • ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลการจัดการความรู้เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่างานจ้างเหมา
  • ขอแจ้งยอดเงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ
  • ขอรับเงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ
  • ขอให้จัดส่งข้อมูลทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคประจำปี2548
  • ขออนุมัติเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ
  • ขออนุมัติซื้อพวงมาลาเพื่อใช้ในพิธีครบรอบวันสถาปนากรมทางหลวง 1 เมษายน 2549
  • ค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้
  • ค่าธรรมเนียมบริการจ่ายเงินเดือน (SCD Direct Credit)
  • โครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง
  • แจ้งยอดเงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐที่จะถูกตัด 30 เมษายน 2548
  • แจ้งยอดชำระ
  • ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ
  • ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้บริการวุทยุโทรศัพท์เครื่อนที่
  • ต่ออายุการใช้บริการการวัดรังสีประจำบุคคล
  • แนวทางการผ่อนผันสำหรับรายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ 3
  • แนวปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
  • ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
  • ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน กง/7238
  • ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน กง/7318
  • ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน กง/7720
  • ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน กง/7947
  • ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียน
  • ยกเลิกใบเสร็จ
  • ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
  • ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน กรมศิลปากร
  • ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 12 ก.ค.48
  • ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 12 ก.ค.48 ฉบับที่ 2
  • ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ที่ กง./5204
  • ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ที่ กง./5588
  • ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ที่ กง./7628
  • ยกเลิกใบเสร็จสำนักงานประกันสังคม
  • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548
  • ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
  • เรืองระเบียบกรจายเงินจากคลัง การก็บรักษาเงินและการนำเงินสงคลังคลัง พ.ศ. 2551
  • วิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
  • หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
  • หลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ
  • หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเครดิตสำหรับหน่วยงานราชการ
  • หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ
  • ให้โอนแขวงการทางเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) สังกัดสำนักทางหลวงที่ 9 ไปสังกัดสำนนักทางหลวงที่ 6 สร.จึงขอแจ้งรหัสประจำหน่วยงานแขวงการทางเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ใหม่ เป็นรหัส 552
  • อัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในสูตรระดับปริญญาตรี
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
  ◊ 3.11การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ ดูงาน
 
  • การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
  • การเบิกเบี้ยประชุมกรรมการ
  • การยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง(ยกเว้นการทำวีซ่า) ในการเดินทางไปสหพันธรัฐรัสเซีย
  • การให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างระหว่างการฝึกอบรม หรือดูงาน หรือไปปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ
  • ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือดินทางราชการ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศไทย
  • ซ้อมคว่ามเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปฝึกอบรม
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้ง สำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ กง/7619
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม
  • พระราชกฤษฏีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ 2550
  • หลักฐานการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
  ◊ 3.12การเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล / ค่าเล่าเรียน
 
  • การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ
  • การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ ที่ กง./4646
  • การกำหนดเป็นสถานพยาบาลทางราชการ
  • การกำหนดให้เป็นสถาน่พยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลตามโครงการนำร่องระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรค
  • การเบิกจ่ายค่รักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม
  • การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
  • การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีที่มีสิทธิซ้ำซ้อนกับสิทธิประกันสังคม
  • การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย
  • การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย กง./244
  • การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย กง.7783
  • การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย กง./72
  • การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม
  • การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรต่างสำนักเบิกเงินเดือน
  • การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรค
  • การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรค 22 ส.ค.2548
  • การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรค 25 ก.ค.2548
  • การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรค กง./6318
  • การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนใดในผู้ป่วยโรคไตงายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย
  • การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย
  • การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำบาญ
  • การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักสาธารณสุขจังหวัด
  • การเปลี่ยนแปลงชื่อสถานพยาบาลของทางราชการ
  • ขอแก้ไขและซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
  • ขออนุมัติจัดโครงการสัมมนาเรื่องแนวทางการปฏิบัติ การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
  • ซ้อมความเข้าใจ และกำหนดระยะเวลาการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
  • ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม)
  • ระเบียบกระทรวงการครังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551
  • หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกรักษาต่อเนื่อง
  • หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ
  ◊ 3.1การประชุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี / รายงานผลการเบิก - จ่าย งปม.
 
  • การเข้าร่วมประชุมชี้แจ้งกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 สลน.2/2702
  • การเข้าร่วมประชุมชี้แจ้งกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 สลน.2/2703
  • การประกันภัยรถราชการ
  • การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ครั้งที่ 10/2550
  • การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ครั้งที่ 8/2550
  • การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
  • ขอเชิญประชุมเกี่ยวกับการชี้แจงงบประมาณ
  • ขอให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ ในการเบิกจ่ายเงินแทนการกรอกประเภทเงินเดิม
  • ตอบรับเงินค่ายาและเวชภัณฑ์
  • ตอบรับเงินค่ายาและเวชภัณฑ์ 20 พ.ค.2548
  • ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
  • ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 2 เรื่อง กง/6678
  • ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 26 ก.ค.2548
  • รายงานการประชุมการเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548
  • รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2549-28 ก.พ. 2550 ของหน่วยงานในสังกัด คค.
  • รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2550ตั้งแต่วันที่ 1ต.ค.2549- 28ก.พ.2550 ของหน่วยงานในสังกัด คค.
  • รายงานผลการไปร่วงมประชุมกับหน่วยงานภายนอก(คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของกระทรวงคมนาคม)
  • รายงานผลการไปร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก (คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ)
  • หลักเกณฑ์การขอรับและการจ่ายบำเหน็จตกทอดตามโครงการจ่ายตรง
  ◊ 3.2งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
  • การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กค 0409.7/ว134
  • การกันเงินไว้เหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
  • การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
  • การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กง.5/1834
  • การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
  • การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 9 ธันวาคม 2548
  • การขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการดำเนินงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้ที่ดินหรือการจัดการกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
  • การขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง
  • การขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
  • การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2551
  • การจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2550
  • การติดต่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
  • การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
  • การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
  • การเตรียมการจัดทำงบประมาณและการปรับปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
  • การเตรียมการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
  • การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550
  • การเปิดงวดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ.2548
  • การมอบประกาศนียบัตรให้กับส่วนราชการ
  • การเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประปีงบประมาณ พ.ศ.2548
  • การเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2548
  • การเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
  • การเร่งรัดการเบิกจ่ายโครงการที่ล่าช้าของปีงบประมาณ พ.ศ.2549 และงบประมาณเหลื่อมปี
  • การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รายจ่ายลงทุน) ประจำปี 2548 และการเตรียมการสำหรับงบประมาณประจำปี 2549
  • การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รายจ่ายลงทุน) ประจำปี 2548 และการเตรียมการสำหรับงบประมาณประจำปี 2549 29 มิ.ย.2548
  • การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รายจ่ายลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 และการเตรียมการสำหรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (ให้ส่วนราชการแจ้งยืนยันอีกครั้ง)
  • การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รายจ่ายลชงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 และการเตรียมการสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549
  • การเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2548
  • การเร่งรัดติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
  • การเร่งรัดติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2549
  • การเร่งรัดติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548และพ.ศ.2549
  • การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549
  • ขอแก้ไขหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง มาตราการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2550
  • ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กง./1021
  • ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2550
  • ข้อสังเกตุของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ของสภาผู้แทนราษฏรและวุฒิสภา
  • งบดำเนินงาน งานพัฒนาทางหลวง
  • งบประมาณประจำปี 2550 คค.0100/ สรค193
  • งบประมาณปี 2549 สำนักงานแพทย์
  • งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549
  • แนวทางการผ่อนผันสำหรับรายจ่ายลงทุน กรณีที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ 2
  • แนวทางการผ่อนผันสำหลับรายจ่ายลงทุน
  • แบบรับส่งวิทยุในราชการกรมทางหลวง
  • ผลการดำเนินงานโครงการของ ทล. ที่ต้องรายงานตามกฏกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ.2545
  • ผลการดำเนินงานโครงการของทล.ที่ต้องรายงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ.2545 ณ สิ้นเดือน เม.ย.2548
  • ผลการดำเนินงานโครงการของทล.ที่ต้องรายงานตามกฏกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ 2545 ณสิ้นเดือน พ.ค. 2549
  • มาตรการการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยาขเวลาเบิกจ่ายเงิน
  • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
  • รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2548 และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ทลช. ทช.ฐ สนข. รฟท. กทพ. และ รฟม.
  • รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2550 ไตรมาศที่ 1 (1 ต.ค.2549) ของหน่วยงานในสังกัด คค.
  • รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2548 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2547 -30 มิถุนายน 2548 (สิ้นไตรมาสที่ 3) ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินในสังกัดกระทรวงคมนาคม
  • รายงานผลการไปร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก
  • รายงานภาพรวมสถานภาพของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548
  • เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินทุนงบรายการรวมทั้งค่า K
  • วิธีปฏิบัติในการขอเบิกเงินจากคลังในวันทำการสุดท้ายของปีงบประมาณ
  • สรุปประเด็นคำถามการประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2550 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ของกระทรวงคมนาคม
  • สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ครั้งที 1/2551
  • ให้จัดส่งใบส่งงานของผู้รับจ้าง
  • โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงปม.ปี2548
  ◊ 3.3การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน/ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการ / เงินเดือน / ค่าจ้าง
 
  • การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
  • การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ณ 1 ตุลาคม 2548 ตามมติคณะรัฐมนตรี
  • การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
  • การเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2548
  • การเบิกจ่ายเงินเดือนตามบัญชีปรับเพิ่มอัตราเงินเดือน
  • การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของบข้าราชการ
  • การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม
  • การปรับโครงสร้งอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
  • การปรับปรุงอัตราค่าจ้างทุนหมุนเวียนของส่วนราชการ
  • การให้ความเห็นชอบเพื่อให้ตำแหน่งและจำนวนที่กำหนดเพิ่มขึ้นได้รับเงินประจำตำแหน่ง
  • ขอส่งรายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
  • ค่าครองชีพพิเศษของพนักงานราชการ
  • ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่มีขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง
  • ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษของพนักงานราชการ
  • ซักว้อมความเข้าใจในการรับเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทน
  • บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างประจำ
  • พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2548
  • พระราชกฤษฏีเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ(ฉับบที่ 11 ) พ.ศ. 2548
  • มอบอำนาจการอนุมัติให้ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการอยู่ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ
  • มาตรการช่วยหลือและตอบแทนข้าราชการในสภาวะอุทกภัย
  • ระเบียบกระทรวงการคลัง
  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย สำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ.2548
  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษชั่วคราวของข้าราชการในช่วงปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม ใหม่ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2548
  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
  • ลูกจ้าประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ
  • หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษของพนักงานราชการ
  • ให้ข้าราชการได้รับเงินตอบแทนพิเศษ
  • อัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
  ◊ 3.4การบริหารงบประมาณ
 
  • การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2546 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างทางเศราฐกิจและสังคม
  • การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจปีงบประมาณ พ.ศ.2551
  • การพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญาราคาก่อสร้าง ทาง น้ำ และเขื่อน และหลักเกณฑ์การนำเงินเหลือจ่ายไปจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ
  • มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
  • มาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2550
  • ยุทธศาสตร์การจัดสรรและวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
  ◊ 3.5การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ
 
  • การชำระค่าบัตรโดยสารเครื่องบินโดยใช้บัตรเครดิตประเภทที่ออกให้กับหน่วยงานราชการ
  • การใช้บัตรเครดิตสำหรับหน่วยงานราชการ
  • การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
  • การเบิกค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ
  • การเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในราชอาณาจักร
  • การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด
  • การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  • การให้บริการเช่าอากาศยาน Beechjet 400A
  • ขอส่งเอกสารประมวลมติคณะรัฐมนตรีเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  • พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548
  ◊ 3.6การจ่ายเงินสินบนรางวัล/เงินรางวัลประจำปี
 
  • การเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ
  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
  ◊ 3.7การจ่ายบำเหน็จ/บำนาญข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
 
  • การขอรับบำเหน็จบำนาญของผ้เกษียณอายุประจำปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2549
  • การนับเวลาราชการเพื่อให้เกิดสิทธิการรับเงินจ่ายค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ตามมาตรา 4 เบญจ แห่งพระราชกฤษฏีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้หวัดบำนาญ พ.ศ.2521
  • การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จลูกจ้างตามโครงการจ่ายตรง
  • การเบิกจ่ายบำนาญตกทอดและบำนาญพิเศษ (ทายาท) ตามโครงการจ่ายตรง ประจำเดือน ธันวาคม 2549
  • การปฏิบัติในการเสนอขอรับบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
  • การส่งเรื่องขอรับการเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญของผู้เกษียณอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
  • การให้ความเห็นชอบเพื่อให้ตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่กำหนดเพิ่มขึ้นได้รับเงินประจำตำแหน่ง
  • กำหนดการขอเบิกและแจ้งข้อมูลหนี้ให้กรมบัญชีกลางตามโครงการจ่ายตรง
  • ซ้อมความเข้าใจกี่ยวกับการงดเบิกเงินบำนาญปกติ และ ช.ค.บ. ของข้าราชการการเมือง และเงินบำเหน็จปกติ บำเหน็จพิเศษ เงินทำขวัญ ของลูกจ้างชาวต่างประเทศ ในระบบ GFMIS
  • ซ้อมความเข้าใจกี่ยวกับการเบิกจ่ายบำนาญพิเศาเหตุทุพพลภาพ และบำหน็จตกทอดตามพระราชบัญญัติบำหน็จบำนาญข้าราชการ(ฉบับที24) พ.ศ. 2551
  • แนวทางการปฏิบัติสำหรับการเสนอขอรับสิทธิ ตามระเบียบ ท.ท.ช. ในกรณีที่กำลังพลถูกประทุษร้ายจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยยังไม่ทราบผลคดี
  • แบบหนังสือรับรองเพื่อขอรับบำนาญพิเศษและบำเหน็จพิเศษ
  • ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินทำขวัญและการพิจารณาเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ.2548
  • วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับบำเหน็จบำนาญปกติตามโครงการจ่ายตรง กรณีเกษียณอายุ
  • หลักเกณฑ์การขอรับและการจ่ายบำเหน็จตกทอดตามโครงการจ่ายตรง
  ◊ 3.8 ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)
 
  • การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
  • การกำหนดรูปแบบรายงานที่ใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการในระบบ GFMIS
  • การขยายเวลาเบิกจ่าย
  • การจัดทำประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • การดำเนินงานโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
  • การตรวจสอบการบันทึกเอกสารตั้งเบิกในระบบ GFMIS ช่วงที่ส่วนราชการเข้านำร่องแล้ว
  • การนำข้อมูลเข้าระบบ GFMIS
  • การนำเงินนอกงบประมาณส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
  • การเบิกเงินงบประมาณแทนกันในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
  • การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน
  • การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • การประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction)
  • การประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) 20 พ.ค.2548
  • การปรับปรุงการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
  • การปรับปรุงค่าเสือมราคาสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียดและสินทรัพย์ - Intcrface
  • การปรับปรุงระบบเพื่อป้องกันการบันทึกรายการซ้ำ
  • การเรียกรายงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลยกยอด
  • การสร้งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ในระบบจัดซือ้/จัดจ้าง ของโครงการฯ GFMIS
  • การสร้างใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ในระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง ของโครงการฯ GFMIS
  • การหักเงินสะสม เงินสมทบ และเงินชดเชย กบข. สำหรับส่วนราชการท่ยังไม่เข้าร่วมโครงการจ่ายเงินเดือนตรงในระบบ GFMIS
  • การอนุญาติให้ส่วนราชการเก็บเงินไว้ใช้จ่ายเพื่อบรูณะทรัพย์สิน
  • การอบรมวิธีปฏิบัติง่นระบบGFMIS โดยบุคคลภายนอกซึ่งไม่ถูกต้องและไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานกำกับระบบGFMIS
  • ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลรหัสหน่วยงานที่มีการโอนขายบิลระหว่างส่วนราชการในระบบ GFMIS
  • ขอแจ้งผังบัญชีที่ใช้สำหรับในการปฏิบัติในนะบบ GFMIS ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
  • ขอแจ้งผังบัญชีที่ใช้สำหรับในการปฏิบัติในระบบ GFMIS ในปีงบประมาณ 2550
  • ขอแจ้งรหัสประจำหน่วยงานสำนักงานบำรุงทางใหม่
  • ขอซักซ้อมความเข้าใจการส่งเอกสารเพื่อสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS
  • ขอส่งรายงานสถานะการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2548 (ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2548) ข้อมูลจากระบบ GFMIS
  • ข้อหารือเกี่ยวกับการยึดหลักประกันซอง
  • ขอโอนเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
  • ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ในระบบ GFMIS
  • ค่าธรรมเนียมธนาคารเนื่องจากการโอนย้ายระบบ SMART
  • คู่มือโครงสร้างรหัสในระบบ GFMIS
  • งบดำเนินงานงานบำรุงรักษาทางหลวง
  • แจ้งเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมเนื้อหาวิชาในการสอบคัดเลือก จ.บริหารงานการเงินและบัญชี 6
  • ซ้อมความเข้าใจการเบิกเงินจากคลังในระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ
  • ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนในระบบ GFMIS ผ่านระบบ Excel Loader
  • ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบันทึกรายการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
  • ซ้อมความเข้าใจเรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนสิทธิการรับเงินในระบบ GFMIS
  • แนวทางการนำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS ผ่านระบบเครือข่าย Intranet
  • แนวทางปกิบัติเกี่ยวกับการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และการบันทึกรับวัสดุ/สินทรัพย์/ค่าใช้จ่าย
  • แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผ้ขายคณะบุคคลในส่วนของภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
  • แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายในระบบ GFMIS
  • แนวปฏิบัติทางบัญชีกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ในระบบGFMIS
  • แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการรับและนำส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS
  • ผังบัญชีมาตรฐาน version 27.4
  • รายงานงบประมาณตามโครงการ GFMIS
  • รายงานผลการดำเนินงานตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
  • รายงานผลการดำเนินงานตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ [GFMIS]
  • วิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการนำเงินส่งคืนคลังตามโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ
  • วิธีปฎิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินทดรองราชการและการเบิกเงินงบประมาณเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการกในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็คทรอนิกศื[GFMIS]
  • วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำส่งเงินคืนคลังตามโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ
  • วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืนในระบบ GFMIS
  • สาเหตุการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS และกรมบัญชีกลางไม่สามารถอนุมัติคำขอเบิกเงินและสั่งจ่ายเงินได้
  • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กค 0410.3/ว 376
  • หลักการและขั้นตอนในการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548
  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549ไปพลางก่อน
  • หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นที่จ่ายในลักษณะเดียวกัน
  ◊ 3.9สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ/ หลักเกณฑ์จัดข้าราชการเข้าพักอาศัยที่พักราชทางราชการ
 
  • การเบิกเงินค่าเช่าบ้านตามคำพิพากษาของศาลปกครอง
  • แนวทางปฏิบัติในการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ กรณีผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านของโครงการบ้านเอื้ออาทร การเคหะแห่งชาติ
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดสถาบันการเงินเพื่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน
  • หลักกณฑ์และวในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2550
  ♦ 4.รายงาน
 
  ◊ 4.1 ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
  • 4.2ระเบียบการควบคุมภายใน
  ◊ 4.3 มาตรการควบคุมภายใน (รายงานการควบคุมภายใน)
 
  • ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกรมทางหลวง
  • ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกรมทางหลวง ครั้งที่ 4/2549
  • ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในกรมทางหลวง ประจำปี 2550
  ◊ 4.4การสร้างราชการใสสะอาด
 
  • การทบทวนและจัดทำแผนกกลยุทธ์กรมทางหลวงใสสะอาด ( พ.ศ. 2549-2552)
  • การสนับสนุนการดำเนินการเสรอมสร้างกรมทางหลวงใสสะอาด
  • การเสริมสร้างกรมทางหลวงใสสะอาด
  • การเสริมสร้างกรมทางหลวงใสสะอาด ที่ กจ.2/6658
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.20/8/2548 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานราชการกรมทางหลวงใสสะอาด
  • คำสั่งตั้งศูนย์ประสานราชการกรมทางหลวงใสสะอาดและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานราชการใสสะอาด กรมทางหลวง
  • คำสั่งตั้งศูนย์ประสานราชการกรมทางหลวงใสสะอาดและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานราชการใสสะอาด กรมทางหลวง กจ.2/8140
  • แต่งตั้งเครือข่ายกรมทางหลวงใสสะอาด
  • ส่งรายงานกรมทางหลวงใสสะอาด ประจำปี 2551
  • ส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการกรมทางหลวงใสสะอาด ประจำปี 2549
  • ส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการกรมทางหลวงใสสะอาด ประจำปี 2549
  • ส่งรายงานผลการดำเนินการสร้างราชการใสสะอาดประจำไตรมาศที่ 3 (30 กันยายน)
  ◊ 4.5มาตรการปรับภาคราชการในสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
  ◊ 4.6กิจกรรม 5 ส.
 
  • การดำเนินการกิจกรรม 5 ส
  • ขอความอนุเคราะห์จัดส่งเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
  • ขอดูงานการดำเนินกิจกรรม 5 ส. 30 มิ.ย.2548
  • ขอส่งเสี้อ 5 ส ในวันทำความสะอาดใหญ่และหนังสือ "5 ส ที่คนไทยไม่รู้จัก"
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.20/12/2550 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรม 5ส.
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.20/7/2548 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการกิจกรรม 5 ส ประจำภาค
  • แจ้งผลการตรวจและประเมินผลการดำเนินการกิจกรรม 5 ส ปี 2548
  • ดูงานการดำเนินการกิจกรรม 5 ส. ของกองการพัสดุ
  • ส่งเอกสารการดำเนินกิจกรรม 5 ส.
  • ส่งเอกสารการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ปี 2548
  ◊ 4.7รายงานมาตรการประหยัดพลังงาน
 
  • การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2548 เรื่อง มาตรการบังคับเพื่อแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ.
  • การคัดเลือกนักการภารโรงเข้าร่วมโครงการ "เชิดชูผู้ประหยัดพลังงาน"
  • การจัดทำค่าดัชนีการใช้พลังงานของหน่วยงานราชการ
  • การจัดเรื่องเป็นวาระสำคัญของรัฐบาล
  • การดำเนินการอนุรักษ์พลังงานของเจ้าของอาคารควบคุมตาม พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535
  • การรายงานข้อมูลการใช้พลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกำหนดผ่านทาง www.e-report.energy.go.th
  • ขอแก้ไขรายงานาการประชุมคณะทำงานกำหนดแผนงานและเป้าหมายในการลดใช้พลังงานและกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานครั้งที่1/2551
  • ขอความอนุเคราะห์ร่วมจัดงาน "3 มิถุนายน 2548 วันรวมพลังไทย ลดใช้พลังงาน
  • ขอเชิญประชุม สลน.1/4153
  • ขอส่งรายงานมาตราการประหยัดพลังงาน
  • ขอให้จัดส่งรายงานข้อมูลชการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันตามมติคณะรัฐมนตรี
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ คค 0601/124/2548 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแผนงานและเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานและปรับปรุงมาตรการประหยัดพลังงาน
  • ซักซ้อมความเข้าใจในการใช้รหัสสมาชิกและรหัสผ่านในการเข้าระบบเพื่อบันทึกข้อมูลผ่าน website www.e-report.energy.go.th
  • ผลการคัดเลือกนักการภารโรงเข้าร่วมโครงการ "เชิดชูผู้ประหยัดพลังงาน"
  • มาตรการประหยัดพลังงาน
  • มาตรการประหยัดพลังงาน21 มิ.ย.49
  • มาตรการประหยัดพลังงานภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ
  • มาตรการประหยัดพลังงานสำหรับหน่วยงานราชการ
  • ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ
  • ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ 2 มิ.ย.2548
  • ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ 30 พ.ค.2548
  • ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ 9 มิ.ย. 2548
  • ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ 9 มิ.ย.2548
  • รายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและน้ำนัมตามมติรัฐมนตรี วันที่ 3 พฤษภาคม 2548 ประจำเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2548
  • รายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันตามมติคณะรัฐมนตรี
  • รายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 พฤษภาคม 2548 ประจำเดือนกันยายน 2548 และสรุปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 2548
  • รายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 พฤษภาคม 2548 ประจำเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2548
  • รายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 พฤษภาคม 2548 ประจำเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2548
  • รายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 มิ.ย.2547 ประจำไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2549
  • รายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 มิถุนายน 2547 ประจำไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2548
  • รายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันตามมติรัฐมนตรี วันที่ 3 พฤษภาคม 2548 ประจำเดือนสิงหาคมและกันยายน 2548
  • รายงานผลการร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ
  • ส่งรายงานการประชุม สลน.1/4490
  • หนังสือเสนอราคา
  • อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
  ◊ 4.8แผนงานโครงการในการป้องกัน/ปราบปรามการทุจริต
 
  • การกวดขันการทุจริตคอร์รัปชั่น
  • การกวดขันการทุจริตคอร์รัปชั่น 12 เม.ย. 2548
  • ขอความร่วมมือในการจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้กิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส)
  • ขอให้จัดส่งข้อมูลเรื่องกล่าวหา / ข้อร้องเรียน (แบบ ขท 01 )
  • วาระแห่งชาติของรัฐล นร.0506/ ว167
  • ส่งข้อมูลเรื่องกล่าวหา / ข้อร้องเรียน (แบบ ขท .01 ) 4 ต.ค 49
  • ส่งข้อมูลเรื่องกล่าวหา / ข้อร้องเรียน (แบบ ขท 01๗) 4 ก.ค 49
  • ส่งขอมูลเรื่องกล่าวหา/ข้อร้องเรียน (แบบ ขท. 01)
  • สาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันทางทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
  ◊ 4.9 รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
  ♦ 5.ฝึกอบรม/ดูงาน/ศึกษาต่อ
 
  ◊ 5.1ข้าราขการลาศึกษาต่อ/ดูงาน/ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ฝึกงาน
 
  • การศึกษาและดูงานในประเทศเกาหลี
  • การส่งรายงานไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
  • ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร
  • ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ วิทยาเขตบางนา
  • ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตปริญญโท
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานจัดนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศ
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ
  • ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการต่างประเทศ
  • ขอเชิญร่วมงานแนะแนวการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
  • ขอเรียนเชิญชมงาน Govermment it Forum 2005 เป็นหมู่คณะ
  • ขอเรียนเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรผู้นำการเมื องยุคใหม่ รุ่นที่ 2
  • โครงการแพทยศาสตรศึกษาต่อเนื่องทางไปรษณีย์สำหรับแพทย์ทั่วไป
  • โครงการส่งเสรมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษามีงานทำเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน
  • ชี้แจงรายละเอียดการเดินทางไปดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
  • รับสมัครทดสอบเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท กรณีปกติครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2548
  • ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นการศึกษาและดูงาน
  ◊ 5.2อบรมผู้บริหาร
 
  • การศึกษาอบรมนักปกครองระดับสูง (นปส.) ประจำปีงบประมาณ 2550 รุ่นที่ 51
  • การสัมมนาผู้บริหารกรมทางหลวง ประจำปี 2550 เรื่องนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
  • การสัมมานาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความเป็นผู้นำหลักสูตร "เจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้มีประสิทธิผลสูง"
  • ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูล กจ5/642
  • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ประจำปี 2549
  • ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับฟังการบรรยาย
  • ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมการประชุม"นายากรัฐมนตรีพบผู้บริหารระดับกลาง"
  • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่ ก.พ. รับรอง
  ◊ 5.3อบรมภายนอก
 
  • การเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ
  • การจัดสรรที่นั่งเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษEntrt is test หลักสูตร ILCและหลักสูตรocc ประจำปี 2552
  • การจัดสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ
  • การประชุม"นายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารระดับกลาง"
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมสัมมนานานาชาติ เรื่องการสร้างภาวะผู้นำและการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน (International Performance Improvement Strategy and Leadership Conference)
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Management Problem Solving and Decision Making
  • การฝึกอบรมโครงหารพัฒนาความรู้ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (ระยะที่ 2) รุ่นที่ 6-10
  • การฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร ILC และหลักสูตร OCC ประจำปี 2549
  • การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การเรียนรุ้ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อราชการใสสะอาดและประโยชน์สุขของประชาชน"
  • การฝึกอบรมหลักสุตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทยประจำปี 2550
  • การพัฒนาผู้บริหารสำหรับศิษย์เก่า
  • การเรียนรู้ผ่านระบบอิล็กทรอนิกส์พื่อการสมรรถนะสู่มืออาชีพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • การศึกษาหลักสูตร"การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่5
  • กำหนดการอบรมออนไลน์ หลักสูตร "ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interests: COI)"
  • ขอความเคราะห์ในการเผยแพร่ข่าวการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2
  • ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
  • ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร e-learning
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ที่ ศธ0525.6/349
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ศธ 0525.6/349
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติเรื่อง "ทักษะการสื่อสารและการให้คำปรึกษาในเวชปฏิบัติ"
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการฉลอง สู่ 90 ปี ภาควิชาอายุรศาสตร์
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับนักศึกษาปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ ภาคพิเศษ
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมการอบรมระยะสั้น เรื่อง"Practical Approach to Common Skin Disease" และการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Dematologic Procedure for G.P"
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้น 5
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้น เรื่อง "Practical Approach to Common Skin Disease" และการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Dermatologic Procedure for G.P."
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้น เรื่อง "Tips and Tricks in Pediatric Emergency"
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้น เรื่อง "Update in Intermal Medicine 2005 Anbulatory Care of Patients with Difficult Medicine Problems"
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมทางวิชาการ และขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมทางวิชาการ และขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา 28 มิ.ย.2548
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทางวิชาการ
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่ ศธ 0515(012)/2483
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทางวิชาการ และขอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา ที่ ศธ 0512.11/940
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและขออนุญาติให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา
  • ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรมภาษาต่างประเทศ
  • ขอความอนุเคราะหืประชาสัมพันธ์การอบรมทางวิชาการ
  • ขอเชิญข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการเฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี
  • ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม"การบริหารความขัดแย้งภายใต้ความแตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรม
  • ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การส่งเสริมศาสนาเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน"
  • ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาในกาารประชุมประจำปี สวทช.2548
  • ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม การเสริมสร้างทักษะทางการบริหารจัดการในสถานบริการสุขภาพ
  • ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการการศึกษาต่อเนื่อง และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
  • ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
  • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
  • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
  • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
  • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
  • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ
  • ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาเรื่อง "วช"บรูณาการงานวิจัยการแพทย์และสาธาณะสุข
  • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ Knowledge Management
  • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ"โครงการนำร่องการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปสู่การเป็น Bio-Medical Hub"
  • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการสถิติประยุกต์ประจำปี 2548
  • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมานาวิชาการแพทย์ผสมผสานในการดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้
  • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการศึกษาต่อเนื่องสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์
  • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตการ
  • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Medical Microbiology: practical approach"
  • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"Medical Microbiology:practical appoach"
  • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทางวิชาการ
  • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมนาวิชาการเรื่อง"เครื่องมือแพทยในหอผู้ป่วยวิกฤติสำหรับพยาบาล"รุ่นที่ 13 ,14
  • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการเรื่อง เครื่องมือแพทย์ในหอพักผู้ป่วยวิกฤติสำหรับพยาบาลรุ่นที่ 15,16
  • ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ประจะปีงบประมาณ 2549 (มกราคม 2549 - มิถุนายน 2549 )
  • ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2548(กรกฎาคม-ธันวาคม 2548)
  • ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2549 (มกราคม - มิถุนายน 2549 )
  • ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2550
  • ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบีทออนไลน์หลักสูตรรองรับการปรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน
  • ขอเชิญเข้าอบรม
  • ขอเชิญเข้าอบรม ที่ กอ.5/2870
  • ขอเชิญเข้าอบรมเรื่อง"อาหารสุขภาพตามแนวทางแมคโครไบโอติกส์สำหรับผู้ให้บริการสุขภาพ
  • ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ "การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในอาคารส่วนราชการ
  • ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรม "เทคนิคและวิธีเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อของบประมาณประจำปี ตามมติคณะรัฐมนตรี"
  • ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรม"การสร้างแบบสอบถามในการวิจัย (Questionnaire)" รุ่นที่ 2
  • ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าฝึกอบรมการพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน
  • ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาเพื่อเพื่อคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน
  • ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษเพื่อเสริมสร้างความรู้ข้าราชการเกียวกับกระบวนการเลือกตั้ง
  • ขอเชิญร่วมเข้าอบรมสภากายภาพบำบัด
  • ขอเชิญร่วมงานสัมมนาประจำปี
  • ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการและร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ
  • ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการและร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ศธ 0528.15/ว0306
  • ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ 18
  • ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาทางวิชาการ
  • ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง"การเสริมสร้างราชการและประเทศไทยใสสะอาด เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2550"
  • ขอเชิญร่วมสัมมนาการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างสังคมฐานความรู้
  • ขอเชิญร่วมเสวนาเรื่อง "ระบบวาง....นโยบายประหยัดพลังงานเพื่อชาติ
  • ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร"การคิดเชิงกลยุทธ์"
  • ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร"เทคนิคการนำเสนอและการพูดในที่สาธารณธ"
  • ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ
  • ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารับการอบรมกฎหมายปกครอง
  • ขอเชิญส่งข้าราชการเข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความเป็นผู้นำ รุ่นที่ 2และ3
  • ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"เทคนิคการเป็นพิธีกรแบบมืออาชีพ"
  • ขอเชิญส่งบุคลากรเขารับการฝึกอบรม
  • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
  • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ที่ ศธ0516.37/023
  • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฟังอภิปรายวิชาการเรื่อง"รัฐธรรมนูญใหม่!ปฏิรูปหรือถอยหลัง"
  • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
  • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสุตร "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" รุ่นที่ 3
  • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสุตร การวางแผนการบริหารโครงการ รุ่นที่ 3
  • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การหาความต้องการและบริหารการฝึกอบรมเพื่อสนองต่อภารกิจขององค์กร" รุ่นที่ 6
  • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาการจัดการยุคใหม่สำหรับข้าราชการ
  • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร"กลยุทธ์การประเมินโครงการฝึกอบรมแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์"รุ่นที่ 2
  • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร"การเจรจาต่อรองในศตวรรษที่ 21" รุ่นที่ 2
  • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร"การสื่อสารสำหรับผู้นำองค์กร"
  • ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม
  • ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม
  • ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม 2 มิ.ย. 2548
  • ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่การฝึกอบรม
  • ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาล ของผ้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
  • ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 5
  • ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรมIATSS Forum รุ่นที่43และ44
  • ขอเชิญสมัตรเข้ารับการศึกษาหลักสูตร "ประกาศนียบัตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย รุ่นที่ 2"
  • ขอเชิญสมาชิก ร่วมโครงการ กบข เปิดบ้านอบรมสามาชิก ปี 2548
  • ขอเชิญเสนอชื่อเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร เจ็ดอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง "The 7 Habits of Highly Effective People"
  • ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมในการประชุมวิชาการทางบริหารและการจัดการ
  • ขอเชิ๗ญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
  • ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2548 เป็นกรณีพิเศษ
  • ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2548 เป็นกรณีพิเศษ
  • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการเสวนา หัวข้อ"วิศวกรกับภาวะโลกร้อน"
  • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและร่วมส่งประกวดโครงงาน
  • ขอเรียนเชิญร่วมประชุมทางวิชาการ
  • ขอเรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการ
  • ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
  • ขอเรียนเชิญสมัคเข้ารับคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร ผู้นำการเมืองยุคใหม่ รุ่นที่ 4
  • ขอเรียนเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร ผู้นำการเมืองยุคใหม่ รุ่นที่4
  • ขอให้แจ้งรายชื่อเพื่อเข้ารับการสัมมนา เรื่องงานวิจัยเพื่อพัฒนาทางหลวง
  • ขออนุมัติจัดโครงการสัมมนา เรื่อง การปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS ในปีงบประมาณ 2549
  • ขออนุมัติจัดโครงการสัมมนา หลักสูตร การพัฒนาการบริหารงานบุคคล
  • ขออนุมัติจัดโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2548
  • ขออนุมัติจัดสัมมนาในโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 2
  • ขออนุมัติเจ้าหน้าเข้ารับการสัมมนาเรื่อง การดูแลผู้ป่วยปวดหลัง ปวดเอวด้วยการแพทย์ผสมผสาน
  • ขออนุมัติในหลักการให้ข้ราชการสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2549
  • ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้กฏหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลรุ่นที่ 2
  • โครงการความร่วมมือพัฒนาบุคลากร
  • โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุปี 2550
  • โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเจรจาต่อรองในศตวรรษที่ 21 " รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2550
  • โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ
  • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
  • โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
  • โครงการสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดภาครัฐที่ดี
  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2550
  • โครงการอบรมเชิงประสบการณ์ "งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์และการคำนวณต้นท ุนผลผลิต"รุ่นที่ 13
  • แจ้งข่าวการเปิดการฝึกอบรม
  • เชิญสัมมนาโครงการพัฒนาองค์ความรู้หลักสูตร mini MPM (mini Modern Public Management)
  • ที่นั่งในการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการจัดการภาครัฐร่วมเอกชน(บรอ.)รุ่นที่1
  • ที่นั่งศึกษาประจำปีการศึกษา 2548-2549
  • ใบตอบรับเข้าร่วมประชุม
  • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
  • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้ารับการฝึกอบรม กอ.5/1729
  • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ที่ ศร 006.2/ว43
  • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้ารับการฝึกอบรม2
  • ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการฝึกอบรมประจำปี 2548 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การบริหารองค์กรสาธารณสุขแบบบูรณาการ" (Chief Executive Officer in Health Organization : CEO in Health Organization)
  • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การบริหารองค์กรสาธารณสุขแบบบูรณาการ" (Chief Executive Officer in Health Organization : CEO in Health Organization)
  • เปิดการอบรมออนไลน์ด้าน "กระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่"
  • เรียนเชิญร่วมสัมมนาและชมงาน ไทยแลนด์ อาร์เอฟไอดี ฟอรัม 2008 (Thailand RFID Forum 2008)
  • ส่งรายงานผลการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม/บรรยายพิเศษ
  • สรุปผลการสัมมนาโครงการ "สื่อท้องถิ่นกับนโยบายรัฐบาล" ครั้งที่ 2
  ◊ 5.4อบรมภายในกรม
 
  • การจัดทำทะเบียนรุ่น
  • การจัดสถานที่พักสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 5
  • การจัดสัมมนาเรื่องปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS
  • การเตรียมความพร้อมไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 3
  • การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น "ทิศทางการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตามระบบการจำแนกตำแหน่งใหม่"
  • การฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหาร
  • การฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนานักริหารระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2550
  • การฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตอย่างมีคุณค่า
  • การฝึกอบรมหลักสูตร วิทยากรเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ เรื่องตามรอยพระยุคลบาทเพื่อราชการใสสะอาดและประโยชน์สุขของประชาชน
  • การฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมภาษอังกฤษโดยการเรียนจาก ซีดีรอม และการทดสอบด้วยระบบออนไลน์
  • การสัมมนาเรื่องการบริหารงานประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการของกรมทางหลวง
  • ขอความร่วมมือในการเผยแพร่รายงานผลการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม/บรรยายพิเศษ
  • ขอความอนุคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสุตร
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา ื้ ศธ 0512.11/2381
  • ขอชิญส่งผู้สมัครข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมภาษอังกฤษโดยการเรียนจาก ซีดี-ลอม และการทดสอบด้วยระบบออนไลน์
  • ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 5
  • ขอเชิญเข้าร่วมพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร Road and Bridge Construction and Maintenance
  • ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การสัมมานาทางวิชาการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และตรวจสอบ
  • ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และตรวจสอบประจำปีงบประมาณ2551
  • ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร วิศวกรรมงานทางระดับต้น รุ่นที่ 2
  • ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร วิศวกรรมงานทางระดับต้น รุ่นที่ 3
  • ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการสัมมนา ที่ กอ.3/756
  • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสุตร"การพัมนาการพูดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรสำหรับผู้บริหาร"
  • ขอเชิญส่งผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดเพื่อการสอบรับทุนการศึกษาและฝึกอบรม(Intensive English)
  • ขอรายชื่อผ้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตอย่างมีคุณค่า
  • ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้
  • ขอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 3
  • ขอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์และหลักสูตรภาษาอังกฤษโดยวิธีการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล๊กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2550
  • ขอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ เรื่องตามรอยพระยุคลบาทเพื่อราชการใสสะอาดและประโยชน์สุขของประชาชน
  • ขอรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตอย่างมีคุณค่า รุ่นที่ 2
  • ขอรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลังสูตร "โครงการฝึกปฏิบัติธรรมตามหลังธรรมของศาสนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมแล้วนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน" สำหลับข้าราชการ ระดับ 1-9
  • ขอรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม โครงการการทดลองบทเรียน E-Learning(วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคอมพิวเตอร์)
  • ขอเรียนเชิญร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการฝึกอบรม
  • ขอเรียนเชิญร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการฝึกอบรม กอ.3/3811
  • ขอเรียนเชิญร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการฝึกอบรม กอ.3/4386
  • ขอเรียนเชิญร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บรหารระดับสูงจาก Vieymen Road Administration และรับประทานอาหารกลางวัน
  • ขอเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับกลาง ประจำปี งบประมาณ 2550
  • ขอส่งกำหนดการบรรยายธรรม ประจำเดือนมิถุนายน2548
  • ขออนุมัติจัดการบรรยายพิเศษ เรื่องการประยุกต์หลักและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
  • ขออนุมัติจัดการบรรยายพิเศษเรื่องวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
  • ขออนุมัติจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้สู่การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ รุ่นที่ 1-5
  • ขออนุมัติจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้สู่การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ รุ่น1-5
  • ขออนุมัติจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้สู่การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ รุ่นที่ 1-5
  • ขออนุมัติจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตรวจติดตามและประเมินผลกิจกรรม 5 ส ของกรมทางหลวง ตามมาตรฐานสากล
  • ขออนุมัติจัดการฝึกอบรมตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมทางหลวง(ปีงบประมาณ 2546) หลักสูตรที่ 8,9
  • ขออนุมัติจัดการสัมมนา โครงการจัดทำแผลกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard ของ กรมทางหลวง ระยะที่ 1-2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
  • ขออนุมัติจัดการสัมมนาเรื่อง การบริหารงานประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการของกรมทางหลวง
  • ขออนุมัติจัดการอบรมหลักสูตร ค่านิยมสร้างสรรค์และการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการปฏิบัติงาน
  • ขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง
  • ขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร โครงการสร้างเครื่อข่ายบุคลากร ICT (การวิเคราะห์และแก้ปัญหาเบื้องต้นในการปฏิบัติงานด้านระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครื่อข่ายสื่อสารข้อมูลสำหรับกลุ่มเครือข่ายผู้ดูแลงานด้านยICTX
  • ขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตอย่างมีคุณค่า
  • ขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้ทั่วไปสำหรับข้าราชการใหม่ ร่นที่ 1-3 ประจำปี 2550
  • ขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 4
  • ขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้ยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
  • ขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 3
  • ขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร วิศวกรรมงานทาง ระดับกลาง (สำหรับผู้ช่วยนายช่างแขวงการทาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทาง)
  • ขออนุมัติจัดโครงการสัมมนา เรื่อง การปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS ในปีงบประมาณ 2549
  • ขออนุมัติจัดโครงการสัมมนา เรื่อง งานวิจัยเพื่อการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2548
  • ขออนุมัติจัดโครงการสัมมนาเรื่องการปฏิบัติงาน ตามระบบ GFMIS ด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง
  • ขออนุมัติจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการดำเนินการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ Service Delivery Unit (SDU)
  • ขออนุมัติจัดฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนานักบิหารระดับกลาง 7-8 รุ่นที่ 3
  • ขออนุมัติจัดฝึกอบรม หลักสูตร"การพัฒนานักบริหารระดับกลาง"(7-8) รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2549
  • ขออนุมัติจัดฝึกอบรมหลักสูตร"วิทยากรเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ เรื่อง ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อราชการใสสะอาดและประโยชน์สุขของประชาชน
  • ขออนุมัติจัดสัมมนาโครงการเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้กรมทางหลวง
  • ขออนุมัติจัดสัมมนาผ้บริหารกรมทางหลวง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551
  • ขออนุมัติเจ้าหน้าที่รักษาราชการแทน
  • ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมและรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ค่านิยมสร้างสรรค์และการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3-5
  • ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร คุณธรรมและจริยธรรมสำหลับข้าราชการยุคใหม่ระดับ 6-8 และรุ่นที่ 4
  • ขออนุมัติผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำปี พ.ศ.2550
  • ขออนุมัติผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรทางไกลผ่ายดาวเทียม ประจำปี พ.ศ. 2550
  • ขออนุมัติแผนดำเนินการฝึกอบรมและสัมมา ประจำปีงบประมาณ 2550
  • ขออนุมัติยกเลิกและเพิ่มเติมรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 5
  • โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (เพิ่มเติม)
  • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ"(สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่)
  • โครงการเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ หลักสูตรInternational Professional Lecturer
  • แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทา
  • แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทางไกลผ่านดาวเทียม
  • แจ้งรายละเอีดยดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 4
  • แจ้งรายละเอียดการฝึกอบรม
  • แจ้งรายละเอียดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการความรู้สู่การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ รุ่นที่ 1-5
  • แจ้งรายละเอียดการสัมนาผู้บริหารกรมทางหลวงประจำปีงบประมาณ 2549 เรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐแนวใหม่
  • แจ้งรายละเอียดการสัมมนาเรื่อง งานวิจัยเพื่อการพัฒนาทางหลวง
  • แจ้งรายละเอียดการสัมมนาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติการจัดทำฐาน
  • แจ้งรายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับกลาง(7-8) รุ่นที่ 1-2
  • แจ้งรายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร วิศวกรรมงานทาง ระดับกลาง (สำหรับผู้ช่วยนายช่างแขวงการทาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทาง)
  • แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 3
  • ประกาศรับสมัครผู้รับทุนการศึกษาสำหลับข้าราชการกรมทางหลวง ประจำปี 2551
  • ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรทางไกลผ่านดาวเทียม
  • ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำดือน เมษายน
  • ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำเดือน พ.ค.
  • ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำเดือนพฤษภาคม
  • เปลี่ยนแปลงเวลาเพื่อตรวจร่างกายผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 3
  • แผนดำเนินการโครงการการหลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาประจำปีงบประมาณ 2549
  • ยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การป้องกันและการช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ
  • ยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 3
  • ยืนยันการเข้ารับฝึกอบรม หลักสูตร ค่านิยมสร้างสรรค์และกสรสร้างวัฒธรรมใหม่ในการปฏิบัติงาน
  • รายงานการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรที่ 3 ระบบงานเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
  • เรียนเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงและการแถลงข่าวของท่านอธิบดี
  • ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
  • ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ระบบ GFMIS
  • ส่งแบบตอบยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาโครงการเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้กรมทางหลวง
  • ส่งผลการตรวจสุขภาพผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 3
  • ส่งรายงานผลการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม/บรรยายพิเศษ
  • ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการอบรมเชิงปฏับัติการประจำปีงบประมาณ 2549
  • ส่งรายชื่อผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง
  • อนุมัติจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างและออกแบบ web Page ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX 2004 และ Adobe Photoshop 9.0 cs2
  • อบรมเรื่องแนวทางการดำเนินการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ [Service Delivery Unit [SDU]
  ♦ 6.สวัสดิการ
 
  ◊ 6.1สวัสดิการกรมทางหลวง/สหกรณ์ออมทรัพย์ / สโมสรทล.
 
  • การจำหน่ายเสื้อสีเหลีองและสินค้าของสมาคมสโมสรกรมทางหลวง
  • การจำหน่ายเสื้อสีเหลืองและสินค้าของสมาคมสโมสรกรมทางหลวง
  • กำหนดให้วันที่ 7 ของทุกเดือนเป็นวันหักบัญชีเรียกเก็บเงินประจำเดือนของสมาชิกสหกรณ์
  • ขอความอนุคราะห์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งคณะกรรมการดำนินการ สอ.ทล.
  • ขอส่งรายชื่อคณะทำงานควบคุมการเลือกตั้ง สอ.ทล.ปี 49
  • ขอให้ลงนาม
  • ขอให้เสนอชื่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
  • โครงการค่ายเยาวชนกรมทางหลวง ประจำปี 2551
  • โครงการเงินกู้ ธอส.เพื่อไถ่ถอน เงินกู้สมทบ กบข.
  • ส่งรายชื่อผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสวัสดิการกรมทางหลวง
  ◊ 6.2ทุนสวัสดิการกรม/ทุนการศึกษาทั่วไป
 
  • การขอรับการจัดสรรนักเรียนทุนรัฐบาลที่จัดไว้เป็นทุนกลาง
  • การจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและราชการ
  • การรับสมัครทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง ทบวง กรมฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2548(ทุนสรรหาผู้มีอัจฉริยภาพ)
  • ข่าว สนง.ก.พ.รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน
  • ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2552
  • ทุนการศึกษาบุตร - ธิดาผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและราชการ
  • ทุนการศึกษาประจำปี 2550 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ และวิชาการไทย-จีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
  • ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยชินวัตร
  • ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตร Public Management ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
  • ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยลีดส์
  • ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี2548ของสวัสดิการกรมทางหลวง
  • ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสมาคมสโมสรกรมทางหลวง ประจำปี 2548
  • ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา 2548
  • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัดเรื่องการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา2548
  • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนรัฐบาลสำหรับคนพิการ
  • ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสมาคมสโมสรกรมทางหลวง
  • มอบทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2548
  • รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน United World Colleges ประจำปีการศึกษา 2550
  • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล ปี 2548 เพื่อสนับสนุนการศึกษาของคนพิการ
  • รับสมัครคัดเลือกเพื่อขอรับทุน
  • รับสมัครเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน United World Colleges ประจำปีการศึกษา 2550
  • ส่งใบสมัครและข้อมูลผู้รับทุนฯ
  ◊ 6.3กบข.
 
  • กฏกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
  • การพัฒนาบริการข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก กบข.
  • การยื่นขอรับเงิน กบข. ของสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ
  • ขอเชิญชวนสมาชิก กบข. ร่วมถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสทด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • ขอเชิญสมาชิก ร่วมโครงการ กบข. เปิบ้านอบรมสมาชิก ปี 2549
  • แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย"โครงการสินเชื่อการศึกษากรุงไทยเพื่อสมาชิกกบข
  • ชุดหนังสือส่งเสริมความรู้ด้านการออมและการลงทุน
  • ประกาศคณะกรรมการเรื่องหลักเกณฑ์การขอรับและการตรวจสอบสิทธิในการได้รับเงินจากกองทุน
  ◊ 6.4ฌาปนกิ จสงเคราะห์กรมทางหลวง
 
  • การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ฌ.ส.ทล. ประจำเดือน กันยายน 2549
  • การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ฌ.ส.ทล. ประจำเดือน เมษายน 2551
  • ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมทางหลวง ครั้งที่ 2/2548
  • ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ ฌ.ส.ทล.ครั้งที่ 2/2548
  • เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ค้างจ่ายปี 2542- 2545
  • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมทางหลวง
  ◊ 6.5สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
 
  • โครงการ "บ้านธนารักษ์" เพื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ
  • โครงการเงินกู้ ธอส.เพื่อไถ่ถอน
  ◊ 6.6กสจ.
 
  • การนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุน กสจ.
  • ขอความร่วมมือเผยแพร่ข้อบังคับ กสจ. (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2548
  • คัดเลือกผู้แทนสมาชิกกองทุน กสจ.
  • ค่าธรรมเนียมธนาคารในการนำส่งเงินเข้ากองทุน กสจ.
  ♦ 7.ประชุม
 
  ◊ 7.1ประชุมกรรมการ สว.ทล.
 
  • ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมทางหลวงครั้งที่ 2/2548
  • ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมทางหลวงครั้งที่2/2548
  • ขอส่งรายงานการประชุม กก.สว.ทล.ครั้งที่ 2/2548
  ◊ 7.2ประชุมผู้บริหารกรมทางหลวง
 
  • ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมทางหลวง
  • ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมทางหลวง สลน.2/1005
  • บันทึกการประชุม รชค.และ รวค.
  • บันทึกการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 3/2548
  • บันทึกการประชุมเรื่อง การแจ้งนโยบายกรมกับศูนย์สร้างทาง ศูนย์สร้างและบรูณะสะพาน
  • บึนทึกการประชุมเรื่อง การแจ้งนโยบายกรมกับทุกสำนักทางหลวง
  • ส่งบันทึกการประชุมผู้บริหารกรมทางหลวง
  • ส่งแบบรับรองรายงานการประชุม
  • ส่งรายงานการประชุม
  • ส่งรายงานการประชุม สลน.2/1342
  • ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารกรมทางหล ครั้งที่ 1/2550
  • ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารกรมทางหลวงครั้งที่ 5/2548
  • สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 2/2548
  ◊ 7.3ประชุมการขอใช้พื้นที่ภายในกรม
 
  • การเก็บข้อมูลการใช้พื้นที่เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบอ้างอิง
  • การระงับการก่อสร้างถนนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จ.สุรินทร์
  • ขอความอนุเคราะห์พักอาศัยชั่วคราว
  • ขอใช้พื้นที่สำนักงานแพทย์
  • ขอใช้สถานที่ห้องเวรรักษาการ เพื่อบริการนวดแผนไทยให้กับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง
  • ขอรับมอบพื้นที่อาคารสำนักงานแพทย์
  • ขอรับรองการเข้าพักอาศัยสถานทีราชการชั่วคราว
  • แจ้งการเตรียมการขนย้ายยานพาหนะและเครื่องจักร
  • บันทึกมอบสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างที่ สร./3/2548
  • สรุปผลการประชุมพิจารณาจัดพื้นที่ภายในกรมทางหลวง
  ◊ 7.4ประชุมศูนย์อำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล
 
  • ขอขอบคุณในความร่วมมือในการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2548
  • ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยขบวนรถอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2550 และปล่อยขบวนรถน้ำช่วยภัยแล้ง รวมทั้งพิธีเปิดศูนย์บริการประชาชน
  • ขอปิดการจราจรและสถานที่จอดรถ
  ◊ 7.5ประชุมทั่วไป
 
  • กองการพัสดุเข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบการจัดการความรู้ของกรมทางหลวง
  • การคัดเลือกผู้อำนวยการแขวงทางการ ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทาง และหัวหน้าหมวดการทางดีเด่นของกรมทางหลวง 2550
  • การเตรียมการชี้แจงกรณีที่มีการเปิดอภิปรายทั้วไปในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • การเตรียมความพร้อมประกอบการชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
  • การแต่งกายในการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
  • การประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549
  • การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 15/2549 และครั้งที่ 16/2549
  • การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 22 ปีที่ 1 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4(สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ
  • การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
  • การประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญ
  • การประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญ คค0208/กส277
  • กำหนดการตรวจเยี่ยมส่วนราชการในสังกัด คค. ของรัฐมนตรี
  • กำหนดวันประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพรบ.งบประมาณ ปี 49
  • กำหนดวันพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.รอบฯปี 2551
  • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการดูแลผู้ป่วยโรคปวดเข่าด้วยการแพทย์ผสมผสาน
  • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549
  • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549 เลขที่ 3/2550
  • ขอเชิญประชุม
  • ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดตั้งหน่วยงานในกรมทางหลวงเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิศษ(SDU)ครั้งที่1/2550
  • ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกีฬากรมทางหลวง ครั้งที่ 1/2548
  • ขอเชิญประชุมคณะทำงานศึกษาการบริหารจัดการวารสารทางหลวงและการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจของกรมทางหลวงครั้งที่ 3/2549
  • ขอเชิญฟังอภิปรายทางวิชาการ
  • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่ สัมมนา
  • ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการกีฬากรมทางหลวง ครั้งที่ 1/2548
  • ขออนุมัติจัดการประชุม
  • ขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจประเมินตนเอง
  • คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผ้แทนราษฎร เยี่ยมชมกิจการของกระทรวงคมนาคม
  • คัดเลือกผู้แทนสมาชิกกองทุน กบข.
  • ตารางการประชุม งบประมาณ ประจำปี 2550
  • ผลการประชุมสัมมนา เรื่อง ความเห็นและข้อเสนอแนะสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
  • รายงานการประชุม กอ.2/4162
  • รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "รัฐและประชาสังคมกับการจัดการภัยพิบัติ : การค้นหาระบบที่เหมาะสมผ่านบทเรียนสึนามิ ไข้หวัดนกแลชะเอลชนิญโญ"
  • รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "รัฐและประชาสังคมกับการจัดการภัยพิบัติ : การค้นหาระบบที่เหมาะสมผ่านบทเรียนสึนามิ ไข้หวัดนกและเอลนิญโญ"
  • รายงานการประชุมเรื่องการติดตามผลงานตามนโยบายของ รวค. ในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2550
  • รายงานผลการไปร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก(คณะกรรการติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ.2549)
  • รายงานผลการร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ
  • เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ZKick Off Meeting)
  • ศูนย์ประสานงาน คค.เพื่อชี้แจ้งว่า ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2551
  • ส่งแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 4 ปี
  • สรุปการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 2 /2549
  • สรุปการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 2/2549
  • สรุปผลการประชุม คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรม
  • สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการมอบอำนาจของส่วนราชการ
  • สรุปผลการประชุมหารือหน่วยงานในสังกัด คค. เมื่อวันที่ 31ก.ค.2549
  • สรุปผลการประชุมหารือหัวหน้าหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม
  • สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 1/2548
  • สรุปรายงานการประชุมรับมอบนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
  • เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายที่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
  • เอกสารประกอบการบรรยายสรุปด้วยโปรแกรมคนอมพิวเตอร์ (Power Point) และเอกสารข้อมูลของกระทรวงคมนาคมโดยภาพรวม สำหรับชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549
  • 7.6ประชุมเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส
  ♦ 8.เบ็ดเตล็ด 1
 
  ◊ 8.10 บริจาคเงิน / สิ่งของร่วมทำบุญ
 
  • ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคทุนทรัพย์สร้างห้องน้ำ
  • ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมคนพิการ
  • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจริยธรรม
  • ขอเชิญร่วมบริจาคงาน"วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน
  • ขอนำส่งเงินสนับสนุนโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 80 พรรษาพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว
  • โครงการเดินเทิดพระเกียรติฯ "60 ปี เฉลิมฉัตรกษัตรา"
  • เชิญร่วมอุปถัมภ์ โครงการแล้งปี 2550คนไทยไม่แล้งน้ำใจ
  • นางพยุงศรี ชุมศรี มารดานายชุมชัย ชุมศรี ถึงแก่กรรม
  • นางสกล รณะนันทน์ ภรรยาอดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา(ท่านนิพนธ์ รณะนันทน์) ถึงแก่กรรม
  • นายโกศล คำมา นายช่างโยธา 6 ถึงแก่กรรม
  • นายชาติชาย จันทร์นาราย ลูกจ้างชั่วคราว แขวงการทางนราธิวาส ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงบาดเจ็บสาหัส
  • นายโชติ ณ สงขลา ข้าราชการบำนาญอดีตนายช่างแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 ถึงแก่กรรม
  • นายประยงค์ พรหมวงศ์ บิดาของนายสนิท พรหมวงศ์ ถึงแก่กรรม
  • นายพิภัณฑ์ คูหิรัญ อดีตวิศวกรวิชาชีพ 9 วช ได้ถึงแก่กรรม
  • นายศักดา ปุณยานันต์ อดีตผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 4 ถึงแก่กรรม
  • นายสุพัฒน์ อยู่เกษ ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม
  • นายสุพัฒน์ อยู่เกษ ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม
  • บิดา น.ส.วัชรี ทัศนโกวิท จ.จัดหาที่ดิน 8 ถึงแก่กรรม
  • บิดานางสาวพจนี สุทธิอาจ ถึงแก่กรรม
  • บิดานายอติศักดิ์ เส็งคำปาน ได้ถึงแก่กรรม
  ◊ 8.1โครงการนำร่องปรับปรุงการบริหารงานจังหวัด
 
  • ขอเชิญชวนร่วมทำบุญมหากุศล
  • ขอให้กำหนดในรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษรว่า ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทย
  • ปลัดกระทรวงคมนาคม
  ◊ 8.2 ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภูมิภาคช่วงปีใหม่
 
  • การตรวจเยี่ยมและตรวจความพร้อมในการอำนวยความสะดวก ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2549
  • กำหนดการดินทางตรวจเยี่ยมและตรวจความพร้อมในการอำนวยความสะดวกปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2550
  • กำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเวชภัณฑ์ยาให้หน่วยงานที่ตรวจเยี่ยมปี 2549
  • ขอความอนุเคราะห์ขอถุงยางอนามัย
  • ขอเชิญประชุมคณะทำงานตรวจเยี่ยมและตรวจความพร้อมในการอำนวยความสะดวกปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2549
  • ขอส่งรายงานการประชุม สปช.1/144
  • ขอส่งรายชื่อคณะทำงานตรวจเยี่ยมและตรวจความพร้อมในการอำนวยความสะดวก ปลอดภัยในช่างเทศกาลปีใหม่ 2549
  • ขอส่งรายื่อคณะทำงานและขอเชิญประชุมคณะทำงานตรวจเยี่ยมและตรวจความพร้อมในการอำนวยความสะดวก ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2550
  • ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเลขานุการคณะตรวจเยี่ยมฯ คณะที่ 10
  • คณะตรวจเยี่ยมและตรวจความพร้อมในการอำนวยความสะดวกปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2550
  • ตรวจเยี่ยมปีใหม่ 2549
  • สรุปการจัดคณะเดินทางตรวจเยี่ยมและตรวจความพร้อมฯปี 49
  ◊ 8.3วันสถาปนากรม/กฐินพระราชทานกรม
 
  • การจัดเตรียมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2548
  • การจัดพวงมาลาในวันคล้ายวันสถาปนากรม
  • การบริการของสำนักงานแพทย์
  • การปฎิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
  • การสั่งจองชุดอาหารแห่งใส่บาตรในวันคล้ายวันสถาปนากรมฯ
  • กำหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวงปีที่ 95
  • ขอแก้ไข้พิ่มเติมบันทึกการประชุมเกี่ยวกับกฐินพระราชทาน ปี 2549 ครั้งที่ 1/2549
  • ขอขอบพระคุณที่ให้ความอนุเคราะหห์น้ำมันเชือ้เพลิง
  • ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ข้าราชการ พนักงานกรมทางหลวงไปร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมทางหลวง ปี 2548
  • ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ข้าราชการ พนึกงานกรมทางหลวงไปร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมทางหลวง ปี 2548
  • ขอความอนุเคราะห์จัดทำแผ่นผ้าประชาสัมพันธ์
  • ขอความอนุเคราะห์ช่างภาพเพื่อถ่ายภาพพิธีเปิดงานกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี2551
  • ขอความอนุเคราะห์สำรองที่พัก
  • ขอเชิญค่รวมสมรสข้าราชการร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง ครบรอบปีที่ 96
  • ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง ปีที่ 95 ครั้งที่2/2550
  • ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับกฐินพระราชทานกรมทางหลวง ป 2548 ครั้งที่3/2548
  • ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับกฐินพระราชทานกรมทางหลวง ปี 2548 ครั้งที่ 3/2548
  • ขอเชิญ๗ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับกฐินพระราชทานกรมทางหลวง ปี 2548 ครั้งที่ 1/2548
  • ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง ปีที่ 94 ครั้งที่ 1/2549
  • ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง ปีที่ 96 คร้งที่ 2/2551
  • ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับกฐินพระราชทาน ป 2548 ครั้งที่ 3/2548
  • ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับกฐินพระราชทาน ปี 2548 ครั้งที่ 1/2548
  • ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับกฐินพระราชทาน ปี 2548 ครั้งที่ 2/2548
  • ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับกฐินพระราชทาน ปี2550 ครั้งที่ 3/2550
  • ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง ปีที่96 ครั้งที่ 2/2551
  • ขอส่งรายงานการประชุมครั่งที่ 4/2548
  • ขอให้ลงนามคำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการ
  • ขอให้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง ปีที่ 96
  • ขอให้ลงนามคำสั่งแตงตั่งคณะอนุกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง ปีที 96
  • ขอให้ลงนามในประกาศกรมทางหลวง เรื่อง กฐินพระราชทานกรมทางหลวง ประจำปี 2548
  • ขออนุมัตินำรถออกนอกสถารที่
  • แจ้งกำหนดการจัดงานวันครายวันสถาปนากรมทางหลวง ปีที่ 96
  • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับกฐินพระราชทานกรมทางหลวง ป 2549 เพิ่มเติม
  • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับกฐินพระราชทานกรมทางหลวง ปี 2549 เพิ่มเติม
  • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับกฐินพระราชทานกรมทางหลวง ปี 2549 เพิ่มเติม ที่ บ.1/130/2549
  • เบิกเวชภัณฑ์ยาไปร่วมงานถวายกฐินพระราชทาน
  • เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง ปีที่ 95
  • ส่งรายงานการประชุมการจัดงานวันคร้ายวันสถาปนากรมทางหลวง ปีที่ 95 ครั้งที่ 2/2550
  • ส่งรายงานการประชุมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง ปีที่ 95 ครั้งที่1/2550
  • ส่งรายชื่อคณะอนุกรรมการ
  • ส่งรายชื่ออนุกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง ปีที่ 96
  • สั่งจองชุดอาหารแห้งใส่บาตรในวันคล้ายวันสถาปนากรมฯ
  ◊ 8.4หนังสือเวียนส่งทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์
 
  • ขอแจ้งเวียนคำสั่ง/หนังสือ สลน.3/4519
  • ขอแจ้งเวียนคำสั่งกนใทางหลวง สลน.3/567
  • ขอแจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวง
  • ขอแจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวง สลน.3/1541
  • ขอแจ้งเวียนหนังสือ สลน.1/4353
  • ขอแจ้งเวียนหนังสือ สลน.3/713
  • ขอแจ้งเวียนหนังสือ สลน.3/914
  • ขอแจ้งเวียนหนังสือ สลน1./4245
  • ขอส่งหนงสือเวียน สลน.1/807
  • ขอส่งหนังเวียน สลน.1/35
  • ขอส่งหนังสือ สลน.1/995
  • ขอส่งหนังสือวยน สลน.1/1119
  • ขอส่งหนังสือวียน สลน.1/1147
  • ขอสงหนังสือเวียน สลน.1/1101
  • ขอส่งหนังสือเวียน จำนวน 3 เรื่อง สลน.1/1214
  • ขอส่งหนังสือเวียน ที่ สลน.1/1556
  • ขอส่งหนังสือเวียน ที่ สลน.1/1557
  • ขอส่งหนังสือเวียน ที่ สลน.1/900
  • ขอส่งหนังสือเวียน สลน 1./4269
  • ขอส่งหนังสือเวียน สลน 1/4330
  • ขอส่งหนังสือเวียน สลน.1/1015
  • ขอส่งหนังสือเวียน สลน.1/1060
  • ขอส่งหนังสือเวียน สลน.1/1216
  • ขอส่งหนังสือเวียน สลน.1/1226
  • ขอส่งหนังสือเวียน สลน.1/1229
  • ขอส่งหนังสือเวียน สลน.1/1272
  • ขอส่งหนังสือเวียน สลน.1/130
  • ขอส่งหนังสือเวียน สลน.1/1346
  • ขอส่งหนังสือเวียน สลน.1/1386
  • ขอส่งหนังสือเวียน สลน.1/1446
  • ขอส่งหนังสือเวียน สลน.1/1447
  • ขอส่งหนังสือเวียน สลน.1/1507
  • ขอส่งหนังสือเวียน สลน.1/1532
  • ขอส่งหนังสือเวียน สลน.1/191
  • ขอส่งหนังสือเวียน สลน.1/218
  • ขอส่งหนังสือเวียน สลน.1/254
  • ขอส่งหนังสือเวียน สลน.1/4183
  • ขอส่งหนังสือเวียน สลน.1/434
  • ขอส่งหนังสือเวียน สลน.1/566
  • ขอส่งหนังสือเวียน สลน.1/568
  • ขอส่งหนังสือเวียน สลน.1/569
  • ขอส่งหนังสือเวียน สลน.1/570
  • ขอส่งหนังสือเวียน สลน.1/571
  • ขอส่งหนังสือเวียน สลน.1/612
  • ขอส่งหนังสือเวียน สลน.1/667
  • ขอส่งหนังสือเวียน สลน.1/679
  • ขอส่งหนังสือเวียน สลน.1/703
  • ขอส่งหนังสือเวียน สลน.1/708
  • ขอส่งหนังสือเวียน สลน.1/716
  • ขอส่งหนังสือเวียน สลน.1/745
  • ขอส่งหนังสือเวียน สลน.1/782
  • ขอส่งหนังสือเวียน สลน.1/882
  • ขอส่งหนังสือเวียน สลน.1/884
  • ขอส่งหนังสือเวียน สลน.1/918
  • ขอส่งหนังสือเวียน สลน.1/919
  • ขอส่งหนังสือเวียน สลน.3/1176
  • ขอส่งหนังสือเวียน สลน.3/1213
  • ขอส่งหนังสือเวียน สลน.3/1436
  • ขอส่งหนังสือเวียน สลน1/744
  • สรุปหนังสือเวียนที่ได้จัดส่งในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน มีนาคม 2550
  • สรุปหนังสือเวียนที่ได้จัดส่งในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือนมีนาคม 2551
  • สรุปหนังสือเวียนที่ได้จัดส่งในระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ ประจำเดือน ต.ค.50
  ◊ 8.5หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี
 
  • กษัตริย์ฟาฮัดแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย สวรรคต
  • การกำหนดเลขที่หนังสือออกของส่วนราชการที่ประจำในต่างประเทศ
  • การกำหนดเลขประจำของกระทรวงวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาค
  • การกำหนดเลขประจำของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ส่วนภูมิภาค
  • การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
  • การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการจัดทำทางระบายน้ำหรือทางลอดถนน
  • การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนกรณีสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ
  • การแก้ไขปัญหาสังคม
  • การเขียนคำถวายพระพรที่ถูกต้อง
  • การจัดการแข่งขันกัฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 พ.ศ2550
  • การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
  • การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
  • การจัดงานพระราชทานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณีวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
  • การจัดตั้งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
  • การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน/ขุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นร.0506/ว 29
  • การจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
  • การจัดลำดับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีร่วมกับข้าราชการชั้นผ้ใหญ่ในพระราชพิธี รัฐพิธีและงานสำคัญ ๆ ในส่วนภูมิภาค
  • การซักซ้อมการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การออกเสียง ร ล และคำควบกล้ำในภาษาไทย
  • การดำเนินการค้าต่างตอบแทน (การจัดตั้งคณะกรรมการ Barter Trade)
  • การตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
  • การเตรียมการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ต่าง ๆไ
  • การแต่งตั้ง โยกย้าย ข้าราชการระดับสูง (ปี 2548)
  • การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม 6 คณะ
  • การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ
  • การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ 18 พ.ค. 2548
  • การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
  • การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี 2 ส.ค.2548
  • การแต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
  • การแต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  • การแต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของรองนายารัฐมนตรีและกระทรวง
  • การแต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา( ของรองนายกรัฐมนตรี)
  • การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
  • การทำประกันภัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  • การน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา"พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"
  • การนำร่างอนุบัญญัติที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาหรือคณะกรรมการตรวจพิจารณาแล้วเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
  • การบริหารอัตราข้าราชการพลเรือนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  • การปฎิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548 มาตรา 4 วรรคสอง
  • การประชุมผู้บริหารระดับของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล
  • การประชุมเพื่อรับนโยบายรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี
  • การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการอวยพรวันขึ้นปีใหม่
  • การเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการอำนวยการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและชุมชนพื้นที่ประสบธรณีพิบัติภัย
  • การเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการอำนวยการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและชุมชนพื้นที่ประสบธรณีพิบัติภัย
  • การเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีทางเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  • การพัฒนาระขบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
  • การพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2548
  • การพิจารณามติคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 13 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548
  • การมอขบอำนาจให้ รชค. ปฏิบัติราชการแทน รวค.
  • การมอบหมายงานให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพ
  • การมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีหรือรองเป็นผู้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาที่ต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญในความสัมพันธ์กับรัฐสภา
  • การมอบหมายให้มีผู้เข้าการประชุมและติดต่อเจรจาเศรษฐกิจการค้าในเวทีระหว่างประเทศ
  • การมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้ตรวจพิจารณาร่างมติคณะรัฐมนตรี
  • การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาก่อนการเสนอร่างกฎหมายและเรื่อง การเร่งรัดกฎหมายที่มีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
  • การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
  • การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเรื่องแผนปฏิบัติการบรรเทาปัญหาการว่างงาน
  • การส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมตรี 19 เมษายน 2548
  • การส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
  • การส่งสำเนาหนังสือแจ้งมติรัฐมนตรีให้แก่หน่วยงานระดับสำนัก/กอง
  • การสมัครเป็นสมาชิกหนังสือราชกิจจานุเบกษา ประจำปี พ.ศ.2549
  • การเสนอเรื่องและการชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
  • การเสนอเรื่องและการชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 20 ตุลาคม 2548
  • การให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยธรณีพิบัติภัย (มอบหมายผู้รับผิดชอบ)
  • กาาขอความร่วมมือสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและองค์กรวิชาชีพเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการโครงการขนาดใหญ่
  • แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • ขอความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาร่างรัฐธรรมนูญ
  • ขอความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาร่างรัฐธรรมนูญ นร 0506/ว 37
  • ขอเชิญร่วมในงานถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู๋หัว
  • ขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ
  • ขอให้จ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความประสงค์สมัครเข้าปฏิบัติธรรมเฉลิมพระกียรติพระบามสมด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ไม่ถือเป็นวันลา
  • ขอให้ลงนาม
  • ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
  • ความร่วมมือของส่วนราชการในการบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่และบุคคล (คาราวานแก้จน)
  • คำสั่งสำนักนายกรัฐมตรีที่ 281/2548 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
  • คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 177/2548 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการคกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เพิ่มเติม
  • คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 282/2548 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร
  • คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 297/2548 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรับมนตรี รวม 7 คณะ
  • คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 304/2548 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
  • เจ้าผู้ครองคูเวตสิ้นพระชนม์
  • แจ้งการแก้คำผิดในราชกิจจานุเบกษา
  • แจ้งข้อมูลการเขียนพระนามาภิไธยและพระนามของพระราชวงศ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
  • แจ้งรูปแบบอักษรพระนามย่อ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  • ตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ
  • ตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ 1 มิ.ย.2548
  • แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
  • แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี และการมอบหมายงาน
  • แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี และการมอบหมายงาน นร 0504/ว(ล)11/207
  • แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชารวมใจ ถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2548 และในโอกาสการฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
  • แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้เทคโนโลยีเพื่อปรังปรุงพัฒนาการบริการของรัฐ
  • แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
  • แต่งตั้งรัฐมนตรี ที่ นร.0503/ว(ท) 1343
  • แต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรีวากระทรวงคมนาคม (นางสินีนาฏ ฌสดสถิตย์)
  • ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เขียนพระนามเป็นภาษาอังกฤษ
  • ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ (ประเทศไทย) อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ทรงรับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อยู่ในพระราชูปถัมภ์
  • ทรงรับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อยู่ในพระราชูปถัมภ์ นร 0507/ว 137
  • ทรงรับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา อยู่ในพระราชูปถัมภ์
  • ทูลเกล้าฯถวายพระราชสมัญญา "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย"
  • แนวทางการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชนในภาพรวม
  • ประกาศสถาปนาพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์
  • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
  • ประธานาธิบดีเติร์กเมนิสถานถึงอก่อสัญกรรม
  • ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547
  • ผลการดำเนินงานตามโครงการที่นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมสอบถามปัญหาของประชาชนเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ทัวร์นกขมิ้น)
  • ผลการประชุมเพื่อมอบนโยบายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
  • ผลการประชุมเพื่อมอบนโยบายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 31 พ.ค.2548
  • ผู้ติดตามรัฐมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
  • มติ ครม. ที่เป็นการสั่งการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  • มติคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) ครั้งที่ 1/2548
  • มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง
  • มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง ที่ นร 0506/ว49
  • มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง ที่ ลต (กกต) 0301/14170
  • มติคณะรัฐมนตรีที่มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรับไปดำเนินการ
  • มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏบัติราชการแทนกัน
  • มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำนักนายกรัฐมนตรีตรวจพิจารณาข้อความของร่างมติคณะรัฐมนตรี
  • มอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้ตรวจพิจารณาร่างมติคณะรัฐมนตรี
  • มาตรการการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
  • มาตรการการปรับโครงสร้างหนี้ภาคประชาชน
  • มาตรการบังคับเพื่อการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ
  • มาตรการและแผนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2549
  • มาตรการและแผนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศปีใหม่ 2549
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
  • รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
  • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
  • ร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ
  • ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอต่อรัฐสภา
  • ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกการประก่ศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 16 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พุทธศักราช 2514 พ.ศ. ...........
  • รายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
  • รายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน 13 พ.ค. 48
  • รายงานผลการจัดสัมมนาโครงการ " สื่อท้องถินกับนโยบายรัฐบาล " ครั้งที่ 2
  • รายงานผลการจัดสัมมนาโครงการ"สื่อท้องถิ่นกับนโยบายรัฐบาล"ครั้งที่ 2
  • รายงานผลการติดตามมาตรการเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2548 ครั้งที่ 4/2548
  • รายงานผลการปฏิบัติ ตามบัญชา ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
  • รายงานผลการปฏิบัติ ตามบัญชา ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 24 พฤษภาคม 2548
  • รายงานสถานะหนี้สาธารณะของคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ
  • รายงานสรุปความคืบหน้าการดำเนินโครงการ CFO
  • วันเริ่มและวันสิ้นสุดเขตงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และชื่อการจัดงาน
  • วันหยุดราชการช่วงเทศกาลสงกรานต์
  • ส่งความหมายตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
  • สุนทรพจน์นายกรัฐมนตรี
  • หลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการและการดำเนินคดีตามภารกิจที่ส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่นในระยะเริ่มแรก
  • หลักปฏิบัติเกี่ยวกับกระทู้ถามทั่วไป
  ◊ 8.6หนังสือกระทรวงคมนาคม
 
  • กระทรวงการต่างประเทศของบรูไนดารุสซาลาม ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "Ministry of Foreign Affairs and Trade" ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2548 เป็นต้นไป
  • กระทรวงต่างประเทศ
  • การกำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
  • การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนกรณีสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ
  • การขอหนังสือเดินทางทูตและราชการ
  • การจัดก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)
  • การจัดทำความตกลงยกเว้นการตวจลงตราหนังสือดินทางธรรมดาไทย-รัสเซีย
  • การจัดทำประเด็นการหารือ/สนทนาสำหรับท่าน รวค. ในการพบกับแขกต่างประเทศ
  • การจัดระเบียบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเติมเงิน (Prepaid SIM Card)
  • การจัดเรื่องเป็นวาระสำคัญของรัฐบาล
  • การชี้แจงของเจ้าหน้าที่ คค. ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองฯ/ครม
  • การเชิญหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดเข้าร่วมการประชุมสัมมนา
  • การแต่งตั้งคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอดิศร เพียงเกษ)
  • การแต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (พลเอก ชัยนันท์ เจริญศิริ)
  • การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็น "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย"
  • การเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
  • การเปิดจุดผ่อนปรนไทย-ลาว บริเวณบ้านยักาคุ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
  • การเสนอชื่อบุคคลหรือสถาบันพื่อรับรางวัล ประจำปี 2550 กต.0904/ว.285
  • กำหนดที่ตี้งด่านครวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนกราชอาณาจักร
  • ขอขอบคุณ
  • ขอข้อมูลเพื่อนำสนอ รวค. สลน.2/3575
  • ขอความร่วมมือแจ้งตำแหน่งงานว่างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน
  • ขอแจ้งเวียนหนังสือ สลน.3/285
  • ขอชิญชวนกิจกรรมทำความสะอาดส้วมรับเทศกาลวันวงกรานต์
  • ขอเชิญชมนิทรรศการ EASTS 2005
  • ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา
  • ขอเปลี่ยนชื่อท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ
  • ข้อสั่งการและนโยบายของ ท่าน รวค.และ ท่าน รชค. ในการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพังงา
  • ข่าวกระทรวงคมนาคมฉบับที่287-288/2551
  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 691/2548 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมรับผิดชอบการตรวจราชการ และมอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมสั่งและปฏิบัติราชการแทน
  • แจ้งประกาศเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ2
  • แต่งตั้งคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอดิศร เพียงเกษ) เพิ่มเติม
  • แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (เพิ่มเติม)
  • แต่งตี้งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (เพิ่มเติม)
  • แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย
  • แนวทางปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และหรือพิบัติภัยต่าง ๆ
  • บัตรผ่านเข้าพื้นที่หวงห้ามอาคารรัฐสภา
  • บัตรอวยพรและปฏิทินตั้งโต๊ะ"ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ
  • ผลการดำเนินงานโครงการของ ทล. ที่ต้องรายงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ.2545
  • ผลการดำเนินงานโครงการของทล.ที่ต้องรายงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ.2545 ณ สิ้นเดือน พ.ศ.2548
  • ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 40 ปี อาเซียนในระดับภูมิภาค
  • มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสัมคมแห่งชาติเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การป้องกันภัยพิบัติแบะอุบัติภัย
  • ยืนยันแนวทางปฏิบัติในการก่อสร้างหรือการดำเนินกิจกรรมตามแนวชายแดน
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
  • รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 6ว/7ว
  • รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • รายงานความคืบหน้าการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ
  • รายงานผลการดำนินงานคณะทำงานดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมคมนาคม
  • รายละเอียดการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ระดีบกระทรวงระดับกล่มภารกิจ และระดับกรม
  • วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม
  • สรุปผลการเข้าร่วมงานการให้บริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
  • สรุปผลการประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมครั้งที่ 1/2550
  • สรุปผลการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธี คค0201/กก/207
  • สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการและกิจกรรม ครั้งที่ 4/2549
  • สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการขอเปลี่ยนชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้านหรือสถานที่ราชการอื่นๆ
  • สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
  • สรุปผลการประชุมนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนกลุ่ม 4 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และข้อสั่งการของ ท่าน รวค. ในการหารือข้อราชการ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์
  • สรุปผลการประชุมหารือการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
  • สรุปผลการสัมมนา "สื่อท้องถิ่นกับนโยบายรัฐบาล" ครั้งที่ 3
  • สรุปผลการสัมมนาโครงการ "สื่อท้องถิ่นกับนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 1"
  • สรุปผลการสัมมนาโครงการ "สื่อท้องถิ่นกับนโยบายรัฐบาล"ครั้งที่ 2
  • สรุปผลงานที่สำคัญของ คค.ในรอบ 6 เดือน
  • สรุปสาระสำคัญของนโยบายท่าน รวค. และท่าน รชค. สลน.2/3586
  • สารอวยพร 2550 คค0208/ว9720
  • สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ย้ายสถานที่ทำการจากสนามศุภชลาศัย มาตั้ง ณ เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก
  ◊ 8.7เรื่องต่างๆ ภายในกรม
 
  • กระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบิดาของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ)
  • กองการเจ้าหน้าที่จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่
  • กองการพัสดุจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่
  • กองการพัสดุจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ กพ.1/882
  • การขอรับโล่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2549
  • การจำหน่ายของที่ระลึกของสมาคมสโมสรกรมทางหลวง
  • การจำหน่ายเสื้อเหลืองในราคาพิเศษ
  • การจำหน่ายเสื้อเหลืองและแบบสอบถาม
  • การเจริญพระพุทธมนต์และเจริญภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว
  • การดำเนินงานตามแนวอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองตามมติคณะรัฐมนตรี
  • การทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่กรมทางหลวง ปี 2550
  • การประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อโทรทัศน์ รายการ "ไปดูผู้แทน"
  • การประชุมเตรียมการเพื่อการประชุม ครม. นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ที่จังหวัดนครสวรรค์
  • การปรับปรุงท่อระบายน้ำภายในบริเวณกรมทางหลวง
  • การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์รูปแบบสารคดีสั้น 2 นาที รายการ "สองข้างทางหลวง"
  • การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์รูปแบบสารคดีสั้น 2 นาทีรายการ "สองข้างทาง" สปช./12
  • การมอบเสื้อเหลืองให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมและการสั่งซื้อเสื้อเหลือง
  • การรักษาความปลอดภัยกรมทางหลวง
  • การรักษาความปลอดภัยกรมทางหลวง สลน.5/2828
  • การรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณกรมทางหลวง
  • การรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณกรมทางหลวง สลน.1/2993
  • การรับโล่เกษียณอายุราชการประจำปี 2548
  • การเลี้ยงส่งผู้เกษียณอายุราชการ
  • การส่งรูปถ่ายทำบัตรแสดงตน
  • การสั่งจองสมุดบันทึกทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2549
  • กำชับให้เข้มงวดกวดขันเฝ้าระวังการก่อการร้าย
  • กำหนดการตรวจเยี่ยมส่วนราชการในสังกัด คค. ของรัฐมนตรี
  • ขอขอบคุณเจ้าหน้าแขวงการทางจังหวัดหนองคาย
  • ขอเข้าสัมภาษณ์หน่วยงานเกี่ยวกับโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
  • ขอความร่วมมือในการจัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการตอบกระทู้
  • ขอความอนุเคราะห์ และร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างฌาปนสถาน(เมรุ)วัดป่าโนนสวรรค์
  • ขอความอนุเคราะห์ขอใช้รถบัสพร้อม พขร นำเจ้าหน้าที่ของกรมฯไปวัดเบญจมบพิตร
  • ขอความอนุเคราะห์บริจาคของขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2550
  • ขอความอุปถัมถ์เป็นเจ้าภาพสร้างถังเก็บน้ำฝนต้านภัยแล้งมอบถวายวัดป่าภูผาทา
  • ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพโครงการบรรชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ60ปี ครองราชและอุทิศส่วนกุศลแด่พี่น้องที่เสียชีวิตในหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้
  • ขอเจ้าหน้าที่ทดแทน
  • ขอเจ้าหน้าที่ทดแทนตำแหน่งว่าง
  • ขอเจ้าหน้าที่ทดแทนตำแหน่งว่าง แขวงฯ ตากที่ 2
  • ขอเจ้าหน้าที่ทดแทนตำแหน่งว่าง ศ.ศท.ลำปาง 1/1446
  • ขอเจ้าหน้าที่ทดแทนตำแหน่งว่าง สทล.13.1/7315
  • ขอเจ้าหน้าที่ทดแทนตำแหน่งว่าง สทล.4 ขท.กำแพงเพชร.1(บ.1)/3407
  • ขอเจ้าหน้าที่ทดแทนในตำแหน่งเลขที่ว่างอยู่
  • ขอเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทดแทนและเพิ่มเติม
  • ขอเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทดแทนและเพิ่มเติม5/4877
  • ขอเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพิ่ม
  • ขอเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานทดแทนตำแหน่งที่ว่าง
  • ขอเจ้าหน้าที่มาทดแทนตำแหน่งว่าง
  • ขอเจ้าหน้าที่มาประจำที่สำนักงานด่านชั่งน้ำหนักถาวร
  • ขอแจ้งกำหนดการมอบงานตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวง
  • ขอแจ้งตำแหน่งว่าง
  • ขอแจ้งตำแหน่งว่าง สทล.9 ขท.ลพบุรีที่2
  • ขอแจ้งตำแหน่งว่าง 16 ส.ค.2548
  • ขอแจ้งตำแหน่งว่าง 17 มิ.ย. 2548
  • ขอแจ้งตำแหน่งว่าง 19 ส.ค. 2548
  • ขอแจ้งตำแหน่งว่าง 24พ.ค.2548
  • ขอแจ้งตำแหน่งว่าง 27 มิ.ย.2548
  • ขอแจ้งตำแหน่งว่าง กจ.5/1542
  • ขอแจ้งตำแหน่งว่าง กจ.5/7421
  • ขอแจ้งตำแหน่งว่าง กจ.5/9414
  • ขอแจ้งตำแหน่งว่าง ที่ กจ.5/10965
  • ขอแจ้งตำแหน่งว่าง ที่ สทล.2 เชียงที่2.1/3027
  • ขอแจ้งตำแหน่งว่าง ที่กจ.5/3026
  • ขอแจ้งตำแหน่งว่าง สทล14
  • ขอแจ้งตำแหน่งว่างแขวงปราจีนบุรี
  • ขอแจ้งตำแหน่งว่างที่ศูนย์ฯขอนแก่น, ศูนย์ฯสงขลา, สน.ทล.ที่ 14
  • ขอแจ้งตำแหน่งว่างและขอเจ้าหน้าที่ทดแทน
  • ขอแจ้งเปลี่ยนวันพระราชทานเพลิงศพ นายพิภัณฑ์ คูหิรัญ
  • ขอชมเชยความมีน้ำใจของเจ้าหน้าที่ด่านชั่งน้ำหนักถาวรพุแค
  • ขอชมเชยความมีน้ำใจของเจ้าหน้าที่ด่านชั่งน้ำหนักถาวรพุแค เลขรับ 567 วันที่ 19/04/50
  • ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมส่งผู้ตรวจราชการกระทรวง
  • ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลฯ
  • ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาศ "วันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว และวันสงกรานต์
  • ขอเชิญร่วมต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
  • ขอเชิญร่วมทำบุญ ถวายทาน เนื่อนในโอกาศวันมาฆบูชา
  • ขอเชิญร่วมทำบุญ ถวายผ้าป่าสามัคคี
  • ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล ณ ววัดพันอ้น
  • ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา
  • ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
  • ขอเชิญร่วมเป็นกียรติในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพ2 (มุกดาหาร-ตะหวันนะเขต)
  • ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดกวก และปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่
  • ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยขบวนรถอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2550
  • ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยขบวนรถอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2549
  • ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยขบวนรถอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2551 และขบวนรถน้ำและเครื่องจักรในโครงการกรมทางหลวง-การประปาส่วนภมูภาครวมต้านภัยแล้ง
  • ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจราจรทางหลวงหมายเลข 32 สาย บางประอิน-นครสวรรค์
  • ขอเชิญร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน และกิจกรรม "ปฏิบัติพื่อถวายเป็นพระราชกุศล" เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว ประจำปี 2549
  • ขอเชิญร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการฝึกอบรม
  • ขอเชิญร่วมพิธีลงนาม Grant Agreement ของ USTDA ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ขอเชิญร่วมพิธีลงนามข้อตกลงโครงการความร่วมมือในการพัฒนาระบบการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกรมทางหลวงและสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
  • ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารเย็น
  • ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ ทาม ฟอร์ เรื่อง "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานทาง"
  • ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมการประกวด มิส ไอร์เวย์ 2006
  • ขอตัวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน สำนักงานบำรุงทางสมุทรสงครามและราชบุรีส่วนที่ 3
  • ขอตัวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่สำนักงานทางสมุทรสงคามและราชบุรีส่วนที่2
  • ขอถ่ายภาพผู้เกษียณปี 2549
  • ขอปิดการจราจรและสถานที่จอดรถ
  • ขอปิดการจราจรและสถานที่จอดรถ สลน.5/1156
  • ขอปิดการจราจรและสถานที่จอดรถ สลน.5/4534
  • ขอปิดการจราจรและสถานที่ตอดรถ สลน.5/384
  • ขอปิดลานจอดรถด้านหน้ากรมทางหลวง
  • ขอมอบบัตรสมมนาคุณการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย
  • ขอมอบหนังสือ "สาระน่ารู้สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุ"
  • ข้อมูลน้ำท่วมทางหลวงทั่วประเทศ 1พ.ย.2549
  • ข้อมูลน้ำท่วมทางหลวงทั่วประเทศ 24 ต.ค.2549
  • ข้อมูลน้ำท่วมทางหลวงทั่วประเทศ 26 ต.ค.2549
  • ข้อมูลน้ำท่วมทางหลวงทั่วประเทศ 27 ต.ค.2549
  • ข้อมูลน้ำท่วมทางหลวงทั่วประเทศ 30 ต.ค.2549
  • ข้อมูลน้ำท่วมทางหลวงทั่วประเทศ 31 ต.ค.2549
  • ข้อมูลน้ำท่วมทางหลวงทั่วประเทศ ประจำวันที่ 17 ต.ค.2549
  • ข้อมูลน้ำท่วมทางหลวงทั่วประเทศ ประจำวันที่ 18ต.ค.2549
  • ข้อมูลน้ำท่วมทางหลวงทั่วประเทศ ประจำวันที่ 19 ต.ค.2549
  • ข้อมูลน้ำท่วมทางหลวงทั่วประเทศ ประจำวันที่ 20 ต.ค.2549
  • ข้อมูลน้ำท่วมทางหลวงทั่วประเทศ ประจำวันที่ 25 ต.ค.2549
  • ข้อมูลน้ำท่วมทางหลวงทั่วประเทศ มีสายทางที่ถูกน้ำท่วมในพื้นที่ 10 จังหวัด จำนวน 13 สายทาง ผ่านไม่ได้ 9 สายทาง
  • ข้อมูลน้ำท่วมทางหลวงทั่วประเทศ มีสายทางที่ถูกน้ำท่วมในพื้นที่ 10 จังหวัด จำนวน 18 สายทาง ผ่านไม่ได้ 10 สายทาง
  • ข้อมูลน้ำท่วมทางหลวงทั่วประเทศ มีสายทางที่ถูกน้ำท่วมในพื้นที่ 10 จังหวัด จำนวน 19 สายทาง ผ่านไม่ได้ 11 สายทาง
  • ข้อมูลน้ำท่วมทางหลวงทั่วประเทศ มีสายทางที่ถูกน้ำท่วมในพื้นที่ 10 จังหวัด จำนวน 22 สายทาง ผ่านไม่ได้ 11 สายทาง
  • ข้อมูลน้ำท่วมทางหลวงทั่วประเทศ มีสายทางที่ถูกน้ำท่วมในพื้นที่ 10 จังหวัด จำนวน 23 สายทาง ผ่านไม่ได้ 11 สายทาง
  • ข้อมูลน้ำท่วมทางหลวงทั่วประเทศ มีสายทางที่ถูกน้ำท่วมในพื้นที่ 10 จังหวัด จำนวน 33 สายทาง ผ่านไม่ได้ 16 สายทาง
  • ข้อมูลน้ำท่วมทางหลวงทั่วประเทศ มีสายทางที่ถูกน้ำท่วมในพื้นที่ 10 จังหวัด จำนวน 33 สายทาง ผ่านไม่ได้ 18 สายทาง
  • ข้อมูลน้ำท่วมทางหลวงทั่วประเทศ มีสายทางที่ถูกน้ำท่วมในพื้นที่ 11 จังหวัด จำนวน 27 สายทาง ผ่านไม่ได้ 14 สายทาง
  • ข้อมูลน้ำท่วมทางหลวงทั่วประเทศ มีสายทางที่ถูกน้ำท่วมในพื้นที่ 7 จังหวัด จำนวน 10 สายทาง ผ่านไม่ได้ 7 สายทาง
  • ข้อมูลน้ำท่วมทางหลวงทั่วประเทศ มีสายทางที่ถูกน้ำท่วมในพื้นที่ 7 จังหวัด จำนวน 11 สายทาง ผ่านไม่ได้ 6 สายทาง
  • ข้อมูลน้ำท่วมทางหลวงทั่วประเทศ มีสายทางที่ถูกน้ำท่วมในพื้นที่ 9 จังหวัด จำนวน 12 สายทาง ผ่านไม่ได้ 8 สายทาง
  • ข้อมูลเพิ่มเติมการขอภาพถ่ายผู้เกษียณอายุปี 2549
  • ขอรับเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
  • ขอรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ
  • ขอเรียนเชิญร่วมงานอธิบดีพบปะสื่อมวลชน
  • ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "หอกียรติยศกรมทางหลวง" ห้อารึก อนุพงษ์
  • ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจราจรทางลอดที่แยกเกษตรศาสตร์
  • ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม
  • ขอเรียนเชิญร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการฝึกอบรม กอ.3/3334
  • ขอลาพักผ่อนและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
  • ขอลาพักผ่อนและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน คค0601/1964
  • ขอส่งกำหนดการการบรรยายธรรม ประจำเดือน กันยายน 2548
  • ขอส่งกำหนดการการบรรยายธรรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2548
  • ขอส่งกำหนดการการบรรยายธรรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2549
  • ขอส่งกำหนดการการบรรยายธรรม ประจำเดือน เมษายน 2550
  • ขอส่งกำหนดการการบรรยายธรรม ประจำเดือน เมษายน 2550 กจ.7/3285
  • ขอส่งกำหนดการการบรรยายธรรม ประจำเดือน สิงหาคม 2549
  • ขอส่งกำหนดการการบรรยายธรรมประจำเดือน ธันวาคม 2548
  • ขอสงกำหนดการบรรยายธรรม ประจำเดือนมีนาคม 2551
  • ขอส่งกำหนดการบรรยายธรรม ประจำดือน ก.พ.2550.
  • ขอส่งกำหนดการบรรยายธรรม ประจำเดือน กรกฎาคม 2548
  • ขอส่งกำหนดการบรรยายธรรม ประจำเดือน ธันวาคม 2549
  • ขอส่งกำหนดการบรรยายธรรม ประจำเดือน มกราคม 2550
  • ขอส่งกำหนดการบรรยายธรรม ประจำเดือน เมษายน 2551
  • ขอส่งกำหนดการบรรยายธรรม ประจำเดือน สิงหาคม 2548
  • ขอส่งกำหนดการบรรยายธรรมประจำเดือน มีนาคม 2550
  • ขอส่งกำหนดการบรรยายธรรมประจำเดือนพฤษภาคม2548
  • ขอส่งกำหนดการบรรยายธรรมแระจำเดือน กรกฏาคม 2550
  • ขอส่งบัตรติดรถยนต์
  • ขอส่งแบบฟอร์มพร้อมสำเนาทะเบียนรถ เพื่อทำบัตรติดยานพาหนะ
  • ขอส่งรายชื่อข้าราชการเพื่อจัดพิมพ์ในสมุดไดอารี่ ประจำปี 2549
  • ขอสำรวจข้อมูลโครงการวิจัยของหน่วยงาน ที่ดำเนินในปีงบประมาณ 2550
  • ขอเสนอรายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2548
  • ขอเสนอรายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือน ม.ค.-ก.พ.48
  • ขอให้จัดหาเจ้าหน้าที่มาทดแทนในตำแหน่งที่ว่าง
  • ขอให้จัดหาบุคลากร
  • ขอให้สรรหาบุคลากรบรรจุทดแทนตำแหน่งที่ว่าง
  • ขอให้สำรวจรายชื่อจดหมายที่ตกค้าง
  • ขอให้สำรวจรายชื่อจดหมายที่ตกค้าง 16 มี.ค.48
  • ขอให้สำรวจรายชื่อจดหมายที่ตกค้างอยู่
  • ขอให้สำรวจรายชื่อจดหมายที่ตกค้างอยู่ 10 มิ.ย.2548
  • ขอให้สำรวจรายชื่อจดหมายที่ตกค้างอยู่ 20 พ.ค.2548
  • ขอให้สำรวจรายชื่อจดหมายที่ตกค้างอยู่ 5 ก.ค.2548
  • ขอให้สำรวจรายชื่อจดหมายที่ตกค้างอยู่ สลน.1/4454
  • ขออนุมัตเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
  • ขออนุมัติกิจกรรมเนื่องในโอกาส "วันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว และวันสงกรานต์" และพิธีสมโภชพระบรมสารีรกธาตุ
  • ขออนุมัติจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส "วันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว และวันสงกรานต์" และพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ
  • ขออนุมัติดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาการแทน คค0601/1331
  • ขออนุมัติดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
  • ขออนุมัติเดินทางไปตรวจราชการและตั้งแต่งผู้รักษาราชการแทน
  • ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
  • ขออนุมัติเดินทางไปราชการ คค.0601/5266
  • ขออนุมัติเดินทางไปราชการคค0601/8551
  • ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผ้รักษาราชการแทน
  • ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการ 22 ธันวาคม 2548
  • ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
  • ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน 16 ธันวาคม 2548
  • ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน 5 มกราคม
  • ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน คค0601/085
  • ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน 16 ส.ค.2548
  • ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน 22 ส.ค. 2548
  • ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน 29 สิงหาคม 2548
  • ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน คค 0601/2944
  • ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน คค 0601/3675
  • ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน คค 0601/7901
  • ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน คค 0601/8592
  • ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน คค 0601/8971
  • ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน คค 0601/9864
  • ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน คค 0601/9865
  • ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน คค0601/0581
  • ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน คค0601/3689
  • ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ที่ คค0601/2944
  • ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ที่ คค0601/6645
  • ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ที่ คค0601/6815
  • ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ที่ คค0601/7067
  • ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน20 มกราคม 2549
  • ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักาาราชการแทน
  • ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแต่งตี้งผู้รักษาราชการแทน คค 0601/9702
  • ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาการแทน คค0601/00681
  • ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางไปราชการและแต่งตังผู้รักษาราชการแทน
  • ขออนุโมทนาในการบำเพ็ญกุศลทอดกฐิน ณ วัดพันอ้น
  • ขออัตรากำลัง
  • ขออัตรากำลังเจ้าหน้าที่ทดแทน
  • ขออัตรากำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
  • ขออัตรากำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทดแทนตำแหน่งที่ว่าง
  • ขออัตรากำลังทดแทนตำแหน่งว่างและสงวนตำแหน่ง
  • ขาดอัตรกำลังจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
  • ขาดอัตรากำลัง ตำแหน่ง จ.บัญชีและการเงิน พัสดุ 1-5
  • ขาดอัตรากำลัง สทล.7 บท.ร้อยเอ็ด1/142
  • ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์เผยแพร่ทางโปรแกม สมาร์ด็อก
  • ข่าวประจำวันที่เกี่ยวข้องกับกรมทางหลวง
  • คุณพ่อเฉลย ณ สงขลา บิดานายธีรชัย ณ สงขลา ถึงแก่กรรม
  • งานทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2550
  • งานเลี้ยงสังสรรค์นักกีฬาและเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง
  • แจ้งกำหนดการจัดงานและกิจกรรมของกรมทางหลวง
  • แจ้งกำหนดการส่ง-มอบ รับมอบ และแสดงความยินดีกับท่านปลัดกระทรวงคมนาคม
  • แจ้งกำหนดการแสดงความยินดีท่าน อทล. สลน.1/4301
  • แจ้งดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างเพื่อเป็นผู้รับเหมาของกรมทางหลวง (งานอำนวยความปลอดภัย)
  • แจ้งตำแหน่งว่าง
  • แจ้งตำแหน่งว่าง 25 พ.ค.2548
  • แจ้งตำแหน่งว่าง สทล 1
  • แจ้งตำแหน่งว่าง สทล4
  • แจ้งนางปรีญานุชอยู่เวร
  • แจ้งประชาสัมพันธ์ เว๊บไซด์ ของสำนักงานมาตรฐานงานทาง
  • แจ้งพฤติกรรมของบุคคลในการแอบอ้าง
  • แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติธรรมชั่วคราว และกำหนดการบรรยายธรรม เดือน ตุลาคม 2549
  • แจ้งอัตรากำลังของข้าราชการที่ว่าง สทล 8
  • แจ้งอัตรากำลังของข้าราชการว่าง
  • ชมเชยข้าราชการ
  • ชมเชยเจ้าหน้าที่สายตรวจของกรมทางหลวง
  • ชมเชยเจ้าหน้าที่สายตรวจของกรมทางหลวง คค 0205/กต3.1/488
  • เชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการวิชาการ งานวิจัย กรมทางหลวง
  • เชิญชมรายการสื่อกลางทางหลวง สปช.1/177
  • เชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
  • ด้วยสมาคมสโมสรกรมทางหลวงได้จัดตั้งแผนกดนตรี
  • ตอบขอบคุณ
  • ตำแหน่งนายช่างโยธา ว่างขอให้จัดเจ้าหน้าที่ไปดำรงตำแหน่ง
  • ตำแหน่งว่าง
  • ตำแหน่งว่างในสังกัดสำนักทางหลวงที่ 12
  • ตำแหน่งวิศวกรโยธาในสังกัดสำนักก่อสร้าง
  • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับกฐินพระราชทาน กรมทางหลวงปี 49
  • แต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กรมทางหลวง
  • แต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กรมทางหลวง สลน.5/3658
  • แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิบดีฝ่ายบริหาร
  • นางจุรีย์ บำรุงพันธุ์ ตำแหน่ง จ.บริหารงานการเงินและบัญชี 5 ถึงแก่กรรม
  • นางทองยิ้ม แตงฉ่ำ มารดาของนายวัชระ แตงฉ่ำ ถึงแก่กรรม
  • นางบุหงัน ลาหสวัสดิ์ มารดานายฟูศักดิ์ ลาหสวัสดิ์ ถึงแก่กรรม
  • นางประพัตร์ เอี่ยมพานิช มารดาของนายนพรัตน์ เอี่ยมพานิช นายช่างโยธา 7 ถึงแก่กรรม
  • นางปิน ใจงูเหลือม มารดาของนายประสาร อัครโพธิ ถึงแก่กรรม
  • นางไพจิตร สินธุภิญโญ มารดาของนายทรงศักดิ์ สินธุภิญโญ ถึงแก่กรรม
  • นางสมลักษณ์ วิไลยวงศ์ มารดา ม.ล.วัลลภา ภิงคะสาร ถึงแก่กรรม
  • นางสาวสุดาภรณ์ คำมีอ่อง จ.ธุรการ5 ถึงแก่กรรม
  • นายกมล โนพันธุ์ ถึงแก่กรรม
  • นายขนิษฐ์ สารมาศ อดีตนายช่างแขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 1 ถึงแก่กรรม
  • นายเฉื่อย จวนเจริญ บิดา นายบุญชู ภัทรปริญสิริ ถึงแก่กรรม
  • นายดำคลังสีลูกจ้างชั่วคราว ถูกลอบยิงเสียชีวิต
  • นายทองคำ บังเจริญ บิดาของนายสัมพันธ์ บังเจริญ ถึงแก่กรรม
  • นายธำรง รัตนวิสาลนนท์ บิดาของนายไพบูลย์
  • นายบุญเลิศ นิระเมฆ เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 5 ถึงแก่กรรม
  • นายประยงค์ พรหมวงษ์ บิดาของนายสนิท พรหมวงษ์ ถึงแก่กรรม
  • นายประยูร แย้มกลิ่น นายช่างโยธา 7 ภึงแก่กรรม
  • นายประสบโชค อนันตภัณฑ์ ถึงแก่กรรม
  • นายพรทิพย์ ชัยนิคม ถึงแก่กรรม
  • นายพิชิต ปัณฑวังกูร บิดาของนายวิโรจน์ ปัณฑวังกูร ถึงแก่กรรม
  • นายพีระ ชัยอาสา ตำแหน่งนายช่างโยธา 6 ถึงแก่กรรม
  • นายไพโรจน์ สถะบดี ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม
  • นายรัชฎา กาญจนัษฐิติ ถึงแก่กรรม
  • นายวัน พุฒทวี ถึงแก่กรรม
  • นายสมชาย มั่งอะนะ นายข่างโยธา6 ถึงแก่กรรม
  • นายสมศรี ชูสกุล บิดานายปัญญา ชูสกุล ถึงแก่กรรม
  • นายสมศักดิ์ จิตตะ นายช่างโยธา 7 ถึงแก่กรรม
  • นายสร้าง แซ่หว่อง ลูกจ้างประจำ ถูกผู้ก่อการร้ายยิงเสียชีวิต
  • นายสุนทร มนูญผล อดีตนายช่างโยธาแขวงการทางตราด ถึงแก่กรรม
  • นายสุพัฒน์ เมืองโคตร ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ถึงแก่กรรม ขณะปฏิบัติราชการ
  • นายอนนต์ ยธิกุล ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง นายช่างโยธา8 ถึงแก่กรรม
  • นายอุดม กุลวิจิตร ลูกจ้างชั่วคราวรายวันถึงแก่กรรม
  • บัตาผ่านเข้า-ออกภายในบริเวณกรมทางหลวง ปี พ.ศ.2550
  • บัตาอนุญาตเข้า-ออก ภายในบริเวณกรมทางหลวงปี พ.ศ.2550
  • บิดา นายสมควร คำพันยิ้ม ถึงแก่กรรม
  • บิดาของนายประมวล สุทธินวล ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางพังงา ถึงแก่กรรม
  • บิดาของนายพิษณุ สังข์รอด นายช่างโยธา 7 ถึงแก่กรรม
  • บิดาของปลัดกระทรวงคมนาคม ถึงแก่กรรม
  • บิดานายนิทัศน์ พันธุ์ช่างทอง นายช่างแขวงฯปัตตานีถึงแก่กรรม
  • บิดานายพรธรรม แย้มพลอยถึงแก่กรรม
  • บิดานายพิพัฒน์ วัฒนสิทธสิน ถึงแก่กรรม
  • บิดานายภูริทัต เรืองพิริยะ วิศวกรวิชาชีพ 8 วช ถึงแก่กรรม
  • บิดานายโสภัณ มานะกุล ถึงแก่กรรม
  • บิดานายอนันต์ สิทธิ์อมรพร วิศวกรโยธา 8 วช ถึงแก่กรรม
  • ป้ายบอกทาง
  • ปิดการจราจรและสถานที่จอดรถ
  • โปรดบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานผ่านwebsitc www.c-rcport.cncrgy.go.th
  • ผู้ประสบอุบัติเหตุขอบคุณเจ้าหน้าที่แขวงการทางอุดรธานีที่ให้ความช่วยเหลือ
  • พันเอกชวลิต ชูเดช บิดาของนายชาลี ชูเดช นายช่างโยธา 7 ถึงแก่กรรม
  • ภรรยานายอนันต์ ศรีทิน นายช่างโยธา 7 ถึงแก่กรรม
  • มอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการเข้าวัดธรรมสวนะ ไหว้พระสวดมนต์ในระหว่างเทศกาลเข้าพรรษา
  • มาตราการป้องกันในวันหยุดเทศกาลปีใหม่
  • มารดาของนายชูชัย มุ่งเจริญพร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมถึงแก่กรรม
  • มารดาของนายวิเชียร พงศ์ศิริรัตน์ นายช่างโยธา 7 ถึงแก่กรรม
  • มารดานายนาวี บุญเอี่ยม ถึงแก่กรรม
  • มารดานายนุกุล ใจซื่อ วิศวกรโยธา 8 วช ถึงแก่กรรม
  • มารดานายพงศ์พันธ์ จันทรกุล รก.วิศวกรวิชาชีพ 9 วช ถึงแก่กรรม
  • มารดานายสันติพงษ์ ภัทรวิเชียร ถึงแก่กรรม
  • มารดานายโอบนิธิ(สุริยันต์) ทรายงาม ถึงแก่กรรม
  • รับไดอารี่ปี 2550 กจ.1/13078
  • รายงานข้อมูลน้ำท่วมทางหลวงทั่วประเทศ ประจำวันที่ 12 ต.ค.2549
  • เว็บไซต์สำนักทางหลวงที่ 8
  • เวรรักษาการณ์ประจำกรมทางหลวง
  • เวรรักษาการณ์ประจำกรมทางหลวง 29 มิ ย
  • เวรรักษาการณ์ประจำกรมทางหลวง สลน.5/69
  • เวรรักษาการณ์ประจำกรมทางหลวง สลน.5/81
  • เวรรักษาการณ์ประจำกรมทางหลวง สลน.5/963
  • เวรรักษาการณ์ประจำกรมทางหลวง สลน.5/964
  • เวียนตำแหน่งว่าง
  • ส่งข้อมูลในการจัดทำรายงานการประเมินผลการพัฒนาระบบราชการประจำปีงบประมาณ2548
  • ส่งรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ
  • ส่งรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ 31 ก.ค. 2549
  • ส่งรายชื่อร่วมกิจกกรมโครงการเข้าวัดวันธรรมสวนะไหว้พระสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล
  • ส่งรูปถ่ายและแบบฟอร์มเพื่อทำบัตรแสดงตน
  • สปช.1/178เรื่องการบริหารข้อร้องเรียนต่างๆของประชาชน
  • สรุปรายงานการเกิดอุทกภัย ประจำวันที่ 2 พ.ค.2550
  • สรุปหนังสือเวียนที่ได้จัดส่งในระบบงานสารบรรณอิล็กทรอนิกส์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551
  • สอบถามความสมัครใจข้าราชการไปปฏิบัติงานที่ด่านชั่งน้ำหนักถาวร
  • สอบถามความสมัครใจไปปฏิบัติงานที่ด่านชั่งน้ำหนักถาวร
  • สอบถามความสมัครใจไปปฏิบัติงานที่ด่านชั่งน้ำหนักถาวร และหน่วยชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่
  • สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่
  • สำนักอำนวยความปลอดภัยจัดสัมนาเจ้าหน้าที่
  • ให้ธนาคาร SCBT ดำเนินธุรกิจแทน
  • อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ประจำด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก
  ◊ 8.8 หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ( SDU)
 
  • การจัดตั้งสำนักงานแพทย์เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการพื่อรับฟังความคิดเห็นในการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งหน่วยงานภายในของกรมทางหลวงเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
  • ขอให้ลงนาม
  • ขอให้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
  • ขออนุมัติจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการดำเนินการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ Service Delivery Unit (SDU)
  • ขออนุมัติว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งหน่วยงานในกรมทางหลวงเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ(SUD)
  • แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อกำหนด (Term of Reference) จ้างที่ปรึกษาศึกษาโครงการจัดตั้งหน่วยงานภายในกรมทางหลวงเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2548
  • ส่งข้อมูลเพื่อประกอบการศึกษาการจัดตั้ง SDU ในกรมทางหลวง
  ◊ 8.9 เรื่องจากสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร
 
  • ขอความร่วมมือในการเสนอชื่องานบริการของกรมทางหลวงเพื่อขอรับรางวัลจูงใจตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2549 มติที่ 2 มติด้ารคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัด 5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
  • ขอให้ลงนามในคำสั่ง
  • ขออนุมัติแผนแม่บทการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
  • คำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมทางหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
  • คำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมทางหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
  • ผลการดำเนินงานการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ รอบครึ่งปี 2549
  • แผนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมทางหลวง ปี พ.ศ.2550-2552
  • รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมทางหลวงประจำปีงบประมาณ 50 รอบ 12 เดือน (1ต.ค.49-ก.ย.50)
  • วิธีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของกรมทางหลวงและการเขียนคำร้องที่ถูกต้อง
  • สรปผลการดำเนินของคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาสำหรับการศึกษา โครงการจัดตั้งหน่วยงานภายในกรม
  • เสนอชื่องานบริการของกรมทางหลวง เพื่อขอรับรางวัลจูงใจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
  ♦ 9.เบ็ดเตล็ด 2
 
  ◊ 9.1กีฬาต่างๆ
 
  • ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อสวัสดิการกรมทางหลวง
  • ขอเชิญส่งทีมเปตองเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อหาทุนสนับสนุนการไปทัศนศึกษาและดูงานในต่างประเทศให้แก่ผู้อำนวยการแขวงการทาง ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทาง และหัวหน้าหมวดการทางดีเด่น
  • ขอเชิญส่งนักกีฬาดาร์ดเข้าร่วมแข่งขันคัดเลือกตัวแทนส่วนกลาง
  • ขอตัวเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการกีฬาเปตอง ในกีฬากรมทางหลวง ประจำปี 2548
  • ขอสงรายงานการประชุมคณะกรรมการกีฬกรมทางหลวงครั้งที่ 1/2551
  • ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการกีฬากรมทางหลวง ครั้งที่ 1/2549
  • ขออนุญาตจัดการแข่งขันฟุตบอล HIGHWAY LEAGUE ครั้งที่ 5 ประจำปี 2551
  • แจ้งกำหนดการแข่งขันกีฬากรมทางหลวง ประจำปี 2549
  • แจ้งความประสงค์ขอรับคูปองอาหาร
  • แจ้งผลการแข่งขันกีฬากรมทางหลวง 2549 กจ7/41
  ◊ 9.2ยุทธศาสตร์เอาชนะยาเสพติด
  ◊ 9.3กิจกรรมวันทันตสาธารณสุข
  ◊ 9.4ตรวจสุขภาพและบริจาคโลหิต
 
  • กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี
  • ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต
  • ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต 21 มิ.ย.49
  • ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต 25 เม.ย.2548
  • ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต ที่ 14100/2549
  • ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต ที่ 14100/2549
  • ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต ที่ 838/255
  • ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต ที่ 9355/2549
  • ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต27 ตุลาคม 2548
  • ขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถาม
  • ขอความอนุเคราะห ์ดูแลสถานที่จอดรถ
  • ขอความอนุเคราะห์จัดเจ้าหน้าที่ร่วมบริจากโลหิตในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม 95 ปี
  • ขอความอนุเคราะห์จัดสถานที่จอดรถ
  • ขอความอนุเคราะห์จัดสถานที่จอดรถ และเตรียมโต๊ะสำหรับกรอกเอกสาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่รถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย
  • ขอความอนุเคราะห์จัดสถานที่จอดรถ และเตรียมโต๊ะสำหรับกรอกเอกสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่รถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย
  • ขอความอนุเคราะห์จัดสถานที่จอดรถ สพท.1/2
  • ขอความอนุเคราะห์ดูแลสถานที่จอดรถ
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ศูยน์รับบริจาคอวัยวะสภาชาดไทย
  • ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบริจาคโลหิต
  • ขอเชิญบริจาคโลหิต
  • ขอเชิญบริจาคโลหิต 28 มิ.ย.2548
  • ขอเชิญบริจาคโลหิต 31 มี.ค 49
  • ขอเชิญบริจาคโลหิต 4 มกราคม 2549
  • ขอเชิญบริจาคโลหิต 4 มกราคม 2551
  • ขอเชิญบริจาคโลหิต ที่ สพท.1/332
  • ขอเชิญบริจาคโลหิต สพท.1/147
  • ขอเชิญบริจาคโลหิต สพท.1/167
  • ขอเชิญบริจาคโลหิต สพท.1/454
  • ขอบคุณในความร่วมมือโครงการรวมใจร่วมบริจาคโลหิต
  • ขอรียนเชญทานเป็นประธานใพิธีป็ดกิจกรรมตรวจสุขภาประจำปี
  • ขอเรียนเชิญท่านเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี
  • ขอเรียนเชิญเพื่อเป็นประธานในพิธีเป็ดงานกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2551 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง ปีที่ 96
  • ขอเรียนเชิญเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมตรวจสุขภาพปรจำปี เนื่องในวันสถาปนากรมทางหลวง ปีที่ 94
  • ขอเรียนเชิญเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2549 นื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง ปีที่ 94
  • ขอเรียนเชิญเพื่อร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2549
  • ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี
  • ขอส่งข้าราชการและลูกจ้าง ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ขอส่งรายชื่อรับมอบเข็มที่ระลึก
  • ขออนุญาตเสนอโครงการตรวจสุขภาพสายตาควบคู่กับการตรวจสุขภาพ
  • แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์บริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคมครบรอบ 95 ปี
  • ยืนยันการรับบริจาคดลหิต
  • ยืนยันการรับบริจาคโลหิต
  • ยืนยันการรับบริจาคโลหิต 4 มกราคม 2549
  • ยืนยันการรับบริจาคโลหิต ที่ 8512/2549
  • รายชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพด่านชั่งน้ำหนักถาวรแก่งคอย
  • ส่งใบตอบรับแผนงานการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2549
  • ส่งผลการตรวจร่างกายลูกจ้างประจำ
  • ส่งรายชื่อข้าราชการตำรวจ ร่วมบริจาคโลหิตในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม 95 ปี
  ◊ 9.5แจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์
 
  • การเปลี่ยนชื่อประเทศเซอร์เบียและมอนเตเนโกร เป็น "สาธารณรัฐเซอร์เบีย"
  • การเปลี่ยนที่อยู่ของบริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด(มหาชน)
  • การเปลี่ยนสถานะเป็นองค์การมหาชน
  • การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ได้เปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์
  • ขอแจ้งย้ายที่ทำการใหม่ หจก.วิวัฒน์ก่อสร้าง
  • ขอแจ้งสถานที่ตั้งสำนักงานและที่ตั้งหมายเลขโทรศัพท์ใหม่
  • แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่2/ศูนย์ฯหล่มสัก/แขวงฯสตูล
  • คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.9/11/2548 เรื่อง เปลี่ยนชื่อและย้ายสถานที่ตั้งหมวดการทาง
  • แจ้งการเปลี่ยนชื่อ บริษัท ทศท.คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
  • แจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัท
  • แจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัท 28 มิ.ย.2548
  • แจ้งที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์
  • แจ้งที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ สลน.1/1172
  • แจ้งที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์
  • แจ้งที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ 15 ก.ค. 2548